แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

โรงพยาบาลราชวิถี

บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

RJ CONNECT

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

1-line_album_rj-pld-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-1_%e0%b9%92%e0%b9%94%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%91%e0%b9%97_4

กิจกรรมปฐมนิเทศ โครงการ “หลักสูตรพัฒนาผู้นำเพื่อเพิ่มขีดศักยภาพของผู้มีสมรรถนะสูง และเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่การมีส่วนร่วมต่อการบริหารหน่วยงาน : Rajavithi Program for Leadership Development (RJ-PLD) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567”

โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์กำพู ฟูเฟื่องมงคลกิจ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และ นางสาวกมลมาศ ใสสะอาด รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมปฐมนิเทศ โครงการ “หลักสูตรพัฒนาผู้นำเพื่อเพิ่มขีดศักยภาพของผู้มีสมรรถนะสูง และเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่การมีส่วนร่วมต่อการบริหารหน่วยงาน : Rajavithi Program for Leadership Development (RJ-PLD) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567” ซึ่งเป็นหลักสูตรบริหารโดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลราชวิถี และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มขีดศักยภาพของผู้มีสมรรถนะสูงโรงพยาบาลราชวิถีและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การมีส่วนร่วมต่อการบริหารหน่วยงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี #โรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

Read More
website

ครบรอบ 73 ปี โรงพยาบาลราชวิถี | วันที่ 16 เมษายน 2567

ครบรอบ 73 ปี โรงพยาบาลราชวิถี | วันที่ 16 เมษายน 2567   โรงพยาบาลราชวิถี ถือกำเนิดครั้งแรกมาจากโรงพยาบาลที่มีชื่อว่า “โรงพยาบาลหญิง” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2494 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เพื่อให้เป็น โรงพยาบาลเฉพาะสตรีและเด็ก เป็นแห่งแรกของประเทศไทย   ต่อมาในปี พ.ศ.2518 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โรงพยาบาลหญิง เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลที่รักษาโรคทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะเพศและอายุอีกต่อไป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่า” โรงพยาบาลราชวิถี” เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2519   #โรงพยาบาลราชวิถี #73ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

Read More
121671_0

โรงพยาบาลราชวิถี โดยชมรมพุทธศาสน์ จัดพิธีมาติกาบังสุกุลและสรงน้ำองค์พระพุทธเมตตา เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ “วันปีใหม่ไทย”

ชมรมพุทธศาสน์ โรงพยาบาลราชวิถี จัดพิธีตามประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจัดให้มีพิธีมาติกาบังสุกุลและสรงน้ำองค์พระพุทธเมตตา เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ “วันปีใหม่ไทย” โดยมี นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ แพทย์หญิงกิตติยาพร วิวัชรโกเศศ เลขาชมรมพุทธศาสน์ นางจินตนา ตรีเงิน อรรคศรีวร หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธี ณ บริเวณลานพระพุทธเมตตา โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 Credit ภาพ : ชมรมพุทธศาสน์ โรงพยาบาลราชวิถี #โรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

Read More
s__14606482

โรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน ระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข โดยมี แพทย์หญิงกฤษณา ดิสนีเวทย์ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพประจำงานรังสีวินิจฉัย เข้ารับการประเมิน พร้อมด้วย พว.ศิริพร แสงสว่าง หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ (TQM) และนายสมชาติ ไชยเขตต์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมราชวิถี และตรวจเยี่ยมจุดบริการ ณ งานรังสีวินิจฉัย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 #โรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

Read More
1-s__3088520_0

นายแพทย์วิรุฬห์ ลิขิตเลิศล้ำ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ตัวแทนโรงพยาบาลราชวิถี และผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 11 เข้าร่วมงานแถลงข่าว “การสวนหัวใจเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีทางสายสวนแห่งแรกในภาคอีสาน”

นายแพทย์วิรุฬห์ ลิขิตเลิศล้ำ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ตัวแทนโรงพยาบาลราชวิถี และผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 11 เข้าร่วมงานแถลงข่าว “การสวนหัวใจเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีทางสายสวนแห่งแรกในภาคอีสาน” โดยมี นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผศ.นพ.วรกานต์ พรหมพันธุ์ กุมารแพทย์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นายแพทย์พินิจ แก้วสุวรรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 และ นายแพทย์ประภัสร์ อัศยเผ่า ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจศูนย์ความเป็นเลิศ (ด้านโรคหัวใจและทารกแรกเกิด) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมงานแถลงข่าว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 #โรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

Read More

Link

Accessibility