บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

RJ CONNECT


( หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อเบอร์โทร 022062900 ต่อ10810-10813 หรือช่องทาง Facebook | โรงพยาบาลราชวิถี )

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

line_album_2022-5-25_%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%95_7

งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ รพ.ราชวิถี จัดอบรมหลักสูตรการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ใช้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์แก่บุคลากรภายนอก

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ใช้” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์แก่บุคลากรภายนอกโรงพยาบาล โดยมี นายจรูญ ปิดทะเหล็ก หัวหน้างานวิศวกรรมชีวการแพทย์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565

Read More
img_2057

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย ประจำปี 2565 ณ รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต)

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นางสาวยุรีพันธุ์ วิทยสมิทธ์ และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) นำโดย นางสาวละออ อริยกุลนิมิต รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัยในสถานการณ์ COVID-19 ประจำปี 2565 โดยสมมติสถานการณ์ ณ อาคารบริการ 6 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารหอพักผู้ป่วย เพื่อเป็นการรณรงค์ให้หน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังจุดปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและลดความสูญเสียจากเหตุการณ์อัคคีภัย ณ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ในการนี้ โรงพยาบาลราชวิถีต้องขอขอบคุณอาจารย์บุษกร แสนสุข รวมทั้งทีมงานที่ปรึกษาด้านอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี , เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงประชาธิปัตย์ (รังสิต) และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกท่าน ที่มาร่วมฝึกซ้อมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ในครั้งนี้

Read More
98049

โรงพยาบาลมิราเคิล ออฟไลฟ์ เครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “รอบรู้สุขภาวะ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง” ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาลมิราเคิล ออฟไลฟ์ เครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “รอบรู้สุขภาวะ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง” ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

Read More
s__15155285

รพ.ราชวิถี เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปี 2564

นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย ผศ.พิเศษ นพ.พุทธิพร เย็นบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรม เป็นตัวแทนโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่แบบนิ่ม (ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปี 2564) ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ในการนี้ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาได้ที่ : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด โรงพยาบาลราชวิถี โทร.02 206 2900 ต่อ 60117 , 60118 หรือ 062 504 3991 ทั้งนี้ ท่านสามารถบริจาคเงินเข้า “กองทุนอาจารย์ใหญ่” มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้ตามจิตศรัทธา ที่ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลราชวิถี บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1 ระบุเพื่อกองทุนอาจารย์ใหญ่

Read More
s__97337371

โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดในเขตสุขภาพแบบบูรณาการ

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดในเขตสุขภาพแบบบูรณาการ โดยมี นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรคหัวใจหลอดเลือดและโรคทรวงอกจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปัญหาสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง และกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุคของการนำโครงสร้างเศรษ ฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยสาระสำคัญประการหนึ่ง คือเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการ และกลุ่มงานด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่จะต้องพัฒนา ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 นี้ ดังนั้น การพัฒนาการรักษาโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอกในส่วนภูมิภาคจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการรักษาอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจรของกระทรวงสาธารณะสุข มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งยังเป็นสถาบันหัวใจแห่งแรกที่สามารถผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและปอดพร้อมกัน ที่เรียกว่า Domino Heart Transplantation ได้สำเร็จเป็นแห่งแรกในทวีปเอเชีย รวมถึงมีการรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนขั้นสูงเป็นกรณีๆ มาแล้วมากมาย พร้อมทั้งยังเป็นสถาบันโรคหัวใจที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจที่เก่าแก่ที่สุดของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้อบรมสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจที่ไปช่วยดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศ อีกด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลราชวิถีร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้วางแนวทางรากฐานในการพัฒนาทุกด้านให้เกิดศูนย์ผ่าตัดหัวใจในโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยเริ่มจากส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาบุคลากรด้านการผ่าตัดหัวใจทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความซับซ้อนให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ลดการส่งต่อมายังส่วนกลาง ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติในครัวเรือน ในการเดินทางผ่าตัดนอกพื้นที่มูลค่านับแสนบาทต่อราย ลดค่าใช้จ่ายเศรษฐกิจในมวลรวมของประเทศ และเพื่อตอบสนองนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน”

Read More
messageimage_1653018906306

งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ รพ.ราชวิถี จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์ออนไลน์

งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด โรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์ออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลราชวิถีมีการใช้งานโปรแกรมส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์ในทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาลราชวิถี และเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาราคาจ้างบำรุงรักษา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ณ งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

Read More

Link

Accessibility