บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

165265

ธนาคารออมสินส่งมอบกระเป๋าผ้า จำนวน 500 ใบ ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชวิถี , นางไพทร ลิมป์วรพรรณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ บุญฤทธิ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รับมอบกระเป๋าผ้าจาก นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม จำนวน 500 ใบ ในกิจกรรม “ส่งต่อความดี ส่งมอบกระเป๋าผ้าให้โรงพยาบาล” ของธนาคารออมสินและชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน เพื่อไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแทนการใช้ถุงพลาสติกลดปัญหาภาวะโลกร้อน ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

Read More
s__66674697

รพ.ราชวิถี จัดอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider course

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสมาคมมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย TRC จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider course รุ่นเสริมพิเศษ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นสูงให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติฉุกเฉินได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายแพทย์วิรุฬห์ ลิขิตเลิศล้ำ รองประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลราชวิถี ให้เกียรติเป็น Course Director ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563

Read More
timeline_20200626_090627

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดย งานธนาคารเลือด กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้เลือดเพียงพอต่อความต้องการในการรักษาผู้ป่วย โดยมี นายแพทย์ชัชวาล นาคะเกศ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี ได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 26 มิถุนายน 2563

Read More
website

COVID-19 Virtual Conference

โรงพยาบาลราชวิถี จัดประชุมวิชาการนานาชาติไวรัสโคโรนา COVID-19 Virtual Conference เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ไทยและนานาชาติ เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดในรูปแบบการประชุมเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ Virtual Conference นำเสนอสไลด์ดิจิทัล (Slide Presentation) ขึ้นโชว์ควบคู่ไปพร้อมกับการประชุมและพูดคุยได้ในเวลาเดียวกัน ในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ COVID-19 : The Unfinished Threat from Coronavirus, Infection Control – How to Enhance the Control under the Restricted Facilities, Pediatric Experiences in COVID-19 Disruption เป็นต้น ทั้งนี้ การประชุมวิชาการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Virtual Conference สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนได้ที่  https://covid-19thailandconference.com

Read More

Link

Accessibility