สรุปจำนวนสถานะผู้ป่วย (sheet Status count)

ผู้ป่วยระหว่างดำเนินการ (Active Patient)