แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

ข่าวอบรม – โรงพยาบาลราชวิถี

Category Archives: ข่าวอบรม

 • -

 • -

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าศึกษาอบรม ในโครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 22 ประจำปี 2566

screenshot_1

การพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม
Program of Nursing Specialty in Perioperative Nursing

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าศึกษาอบรม ในโครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 22 ประจำปี 2566

หลักสูตรอบรม

หนังสือเรียนเชิญถึงผู้อำนวยการ/สถาบันต่างๆ

รายละเอียดการรับสมัคร

หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับต้น

ใบแจงลักษณะงาน

ลงทะเบียนออนไลน์

Please follow and like us:

 • -

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง

logo150x150

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลราชวิถี

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1

จำนวน 3 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่.. 30.พฤศจิกายน.. 2565……….

กำหนดสัมภาษณ์วันที่ ……14 ธันวาคม …2565…………… 

 หลักฐานประกอบการสมัคร :

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน   1   ฉบับ
 2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)จำนวน   1   ฉบับ
 3. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์จำนวน   1   ฉบับ
 4. สำเนาใบผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะจำนวน   1   ฉบับ
 5. สำเนาผลการเรียน (transcript)จำนวน   1   ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน   1   ฉบับ
 7. รูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว) จำนวน   2   รูป
 8. หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (กรณีที่มีต้นสังกัด)จำนวน   1   ฉบับ
 9. จดหมายรับรองการได้รับทุนจากต้นสังกัด (กรณีมีต้นสังกัด) จำนวน 1   ฉบับ
 10. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร (Recommendation Letter) จากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์แพทย์ที่รู้จักผู้สมัครเป็น อย่างดี จำนวน 3 ฉบับ

(โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้จัดส่งเอกสารปิดผนึกกลับมาที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ราชวิถี ทางไปรษณีย์)

ห้ามมิให้ผู้สมัครนำเอกสารมาส่งเองมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา

 1. จดหมายแนะนำตัวเองพร้อมระบุเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ราชวิถี อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ
 2. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) ฯลฯ
 3. ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นพร้อมผลเอกซเรย์ปอด

***หากท่านมีเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบ จะไม่ได้รับการเรียกตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นแพทย์ประจำบ้าน***

***สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้น 13 อาคาร ทศมินทราธิราช             โรงพยาบาลราชวิถี  ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00

 

แบบประเมินเรียนแพทย์ประจำบ้าน
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

สนใจติดต่อ   นส.ลดาวัลย์ พงษ์ปลัด

โทร 02206-2900 ต่อ  11320    มือถือ  0836013688  

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน

แบบประเมิน

Please follow and like us:

 • -

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 (จำนวน 4 ตำแหน่ง)

logo150x150

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 (จำนวน 4 ตำแหน่ง)

รายละเอียดการรับสมัคร

Please follow and like us:

 • -

ประชาสัมพันธ์ “การเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2566 งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก”

งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก  โทร. 40105   ขอแจ้งให้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ. ราชวิถี  ประชาสัมพันธ์

การเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566  งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565  ประกาศลงในเว็ปไซต์ ของ รพ. ราชวิถี

ตามไฟล์ที่แนบ ดังนี้     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                             สนง.ศัลย์หัวใจและทรวงอก

                                               โทร. 40105 , 40106

หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

แบบใบสมัคร

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility