แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการที่ศูนย์รับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน ที่ ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ

2. ตู้รับฟังความคิดเห็น ภายในโรงพยาบาล จำนวน 9 จุด

3. ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 206 2900 โทรสาร 0 2354 8081

4. ทางไปรษณีย์ เลขที่ 2 โรงพยาบาลราชวิถี ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

5. ทาง E-mail : crm@rajavithi.go.th

6. ทางแบบฟอร์ม ออนไลน์  คลิกที่นี่...

7. พบผู้บริหาร ที่ ชั้น 2 อาคารสิริธร


Accessibility