ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม
02-3548108-37 ต่อ 3037

ติดต่อสอบถาม (จองห้องพิเศษ)
02-3548108-37 ต่อ 2115,2118 หรือ 02-3548107

ห้องฉุกเฉิน
02-3548108-37 ต่อ 6111,6115,6138

ขอบัตรตรวจโรคทางโทรศัพท์
02-3548108-37 ต่อ 2236,2243

E-mailaddress : crm@rajavithi.go.th

Facebook facebook.com/PR.Rajavithi


Accessibility