บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

img_1037

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบส่งต่อเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโดยใช้ Application และการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบส่งต่อเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโดยใช้ Application และการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” จัดโดย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรงสาธารณสุข และคณะกรรมการ Service Plan สาขาโรคหัวใจ เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ ได้มีการเปิดตัวนวัตกรรมในการบริหารจัดการ การรับ – ส่งต่อ ผู้ป่วยโรคหัวใจในรูปแบบ Application “STEMI BANGKOK” ขึ้นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เพื่อบริหารจัดการและสนับสนุนการรับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ STEMI และ NSTEMI High Risk ให้สามารถเข้าถึงบริการได้ตามมาตรฐานลดระยะเวลาการประสานงานของแต่ละโรงพยาบาลด้วยกระบวนการที่สั้นที่สุด ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาและบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และยังได้พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ACS Registry เพื่อการเก็บข้อมูล ผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome (ACS) หรือ โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับเป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนาระบบการรับ – ส่งต่อผู้ป่วยในอนาคตอีกด้วย

Read More
img_7085

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแจกันดอกไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เจ้าหน้าที่เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน มามอบแก่โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และแพทย์หญิงณธิดา สุเมธโชติเมธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการสื่อสารองค์กร เป็นผู้รับแจกันดอกไม้พระราชทาน ณ ห้องกระจก ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

Read More
25072

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผ่าตัดทางกล้องสาขาออร์โธปิดิกส์ รพ.ราชวิถี จัดโครงการ “ยกระดับสุขภาพประชาชน โดยการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง ครั้งที่ 1” ณ โรงพยาบาลแม่จัน

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการผ่าตัดทางกล้องสาขาออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลราชวิถี จัดโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค เรื่อง “ยกระดับสุขภาพประชาชน โดยการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง ครั้งที่ 1” นำทีมโดย นายแพทย์พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาค เพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ร่วมกัน โดยมี นายแพทย์สุรชัย ปิยวรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จัน เป็นประธานในพิธีเปิด และให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย

Read More
website

โรงพยาบาลราชวิถีจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมกระจก ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

Read More

Link

Accessibility