บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

forking-create-02-tn

ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔

โรงพยาบาลราชวิถีขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. https://web.ocsc.go.th/forking/ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

Read More
website1

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย แพทย์หญิงสุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี , นายแพทย์พุทธิพร เย็นบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และทีมบุคลากรทางการแพทย์ ให้การต้อนรับ ศ.คลินิก นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอผู้ป่วยวิกฤต COVID ส่วนต่อขยาย (Extended COVID ICU) และห้องฉุกเฉินส่วนต่อขยาย (Extended Emergency Room) ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

Read More
website-1

7th MIS-UR International Congress : Urinary tract problem , Get rid with MIS

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 7th MIS-UR International Congress : Urinary tract problem , Get rid with MIS ดำเนินโครงการโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผ่าตัดผ่านกล้อง สาขาทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี (MIS-Urology Rajavithi) นำทีมโดย นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย หัวหน้างานศัลยศาสตร์ยูโร , นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ , นายแพทย์ชววรรธน์ โกสีย์ศิริกุล , นายแพทย์เสริมสิน สินธุบดี , นายแพทย์ธงไชย ชาญสิริรัตนกุล , แพทย์หญิงมัชฌิมา ฮวบกอง และทีมบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาการรักษาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก บาดเจ็บน้อย เพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง การใช้หุ่นยนต์ผู้ช่วยผ่าตัด และการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกฝน ในการปรับปรุงทักษะด้านการผ่าตัดผ่านกล้องได้ดียิ่งขึ้นในการดูแลรักษาผู้ป่วยระบบทางเดินปัสสาวะ ทั้งนี้งานประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานศัลยศาสตร์ยูโร ชั้น 12 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Webinar Online  จำนวน 1,500 คน จาก 20 ประเทศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความรู้ความชำนาญในด้าน Endoscopic, Laparoscopic and Robotic Urology

Read More
img_9605

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานขนมเพื่อเป็นกำลังใจแด่บุคลากรทางการแพทย์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานขนมให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเป็นกำลังใจแด่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นางสาวนุชระพี สุทธิกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล , นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และคณะผู้บริหาร ร่วมแจกขนมพระราชทานแก่บุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

Read More
ppp

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในนามมูลนิธิชัยพัฒนา ความว่า “ชัยพัฒนาสนับสนุนผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย ขอบคุณครับ/ค่ะ” เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสู้ภัยโควิด 19

Read More

Link

Accessibility