บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

s__78757947

The 3nd Annual Conference of Rajavithi Laboratory Network 2020 : Sustainability Health and Well-Being

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “The 3nd Annual Conference of Rajavithi Laboratory Network 2020 : Sustainability Health and Well-Being” โดยกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ จัดขึ้นเพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแวดวงวิชาชีพ อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

Read More
s__74989605

กรมการแพทย์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทย์ไพจิตร วราชิต ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างกรมการแพทย์ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้แทนของกรมการแพทย์ ได้แก่ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และผู้แทนจากมหาวิทยามหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ก่อพร  พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประสานความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับนโยบาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

Read More
857068

โรงพยาบาลราชวิถี จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2563 “สุขภาพดี (ราช)วิถียั่งยืน Sustainable Health and Well-being”

นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 31 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “สุขภาพดี (ราช)วิถียั่งยืน Sustainable Health and Well-being” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ของสหวิชาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ต้อนรับ ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

Read More
18263_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%98_0047

รมช.สธ. เยี่ยมผู้ป่วยรักษาหายจากโควิด-19 ที่ รพ.ราชวิถี

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ในการเยี่ยมผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นหญิงชาวจีนที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงและได้เข้ารับการรักษาจากทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี จนหายเป็นปกติและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ ณ ตึกอายุรกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

Read More

Link

Accessibility