บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

1

ยกระดับสุขภาพประชาชนโดยการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง ครั้งที่ 3

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการผ่าตัดทางกล้องสาขาออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลราชวิถี จัดโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค เรื่อง “ยกระดับสุขภาพประชาชน โดยการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง” ครั้งที่ 3 นำทีมโดย นายแพทย์พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาค เพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้ง เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ร่วมกัน ณ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563

Read More
1

World Sepsis Day (WSD) Thailand 2020 และ Rapid Response Team Conference in Thailand ครั้งที่ 4 “Go to the Peak with New Normal”

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม World Sepsis Day (WSD) Thailand 2020 และ Rapid Response Team Conference in Thailand ครั้งที่ 4 “Go to the Peak with New Normal” ซึ่งจัดโดย โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ นำทีมโดย นายแพทย์พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ และนายแพทย์พจน์ อินทลาภาพร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านอายุรศาสตร์ สาขาอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานทางการแพทย์ต่างๆ ทั้งนี้ การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Virtual Conference โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการสำคัญจากประเทศไทย เช่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลขอนแก่น และสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย เป็นต้น ในการร่วมกันบรรยายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตของประเทศไทย

Read More
website

รพ.ราชวิถี จัดอบรมโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลราชวิถี”

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลราชวิถี” เพื่อให้บุคลากรตระหนักในหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีจิตบริการที่มีความเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงานและผู้มารับบริการ ช่วยดูแลปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม และเพื่อเป็นต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ , นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล , นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมด้วย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.มงคล สามารถ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 17 กันยายน 2563

Read More
website

รพ.ราชวิถี รับรางวัลโรงพยาบาลต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุข ทำกิจกรรมวิชาการสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในงานครบรอบ 20 ปี ศ.น.พ.

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นายแพทย์พุทธิพร เย็นบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรมโรงพยาบาลราชวิถี เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะที่โรงพยาบาลราชวิถีเป็นโรงพยาบาลต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุข ทำกิจกรรมวิชาการสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในงานครบรอบ 20 ปี ของการจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ณ อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 14 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

Read More

Link

Accessibility