บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

s__75243525

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี นำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพนเรนทร ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกมากมาย เช่น ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ นอกจากนี้เด็กๆยังได้รับความรู้ในการแจ้งเหตุเรียกขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านเลขหมายฉุกเฉิน 1669 อีกด้วย ณ ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 11 มกราคม 2563

Read More
s__74915857

ตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย อาคารบริการและอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)

นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ประธานกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย และคณะกรรมการ ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย (บริษัท ไอเอฟเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย รวมทั้งวางแผนติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ เพิ่มเติมของอาคารบริการและอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) วันที่ 9 มกราคม 2563

Read More
website

ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายและติดตามผลการดำเนินการนโยบายให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล

นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม “การวิเคราะห์ข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายและติดตามผลการดำเนินการนโยบายให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ครั้งที่ 2” โดยเป็นการสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการ นำเสนอปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน ปัจจัยสนับสนุน และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อ เพื่อให้การบริหารจัดการระบบยาพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สร้างความปลอดภัยด้านยาให้กับประชาชน ลดความแออัดและภาระงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล อีกทั้ง สนับสนุนการดำเนินกิจการร้านยาให้มีคุณภาพ โดยมี นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ , ผู้บริหารและเภสัชกรโรงพยาบาลราชวิถี , บุคลากรสาธารณสุข , นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 3 มกราคม 2563

Read More

Link

Accessibility