แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

ทำเนียบผู้บริหาร – โรงพยาบาลราชวิถี

ทำเนียบผู้บริหาร

image17

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี
พ.ศ.2563 – 2564 ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
พ.ศ.2561 – 2563 ผู้อำรวยการระดับสูง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์
พ.ศ.2555 – 2555 รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
พ.ศ.2544 – 2548 นายแพทย์ 7-9 วช.ด้านเวชกรรม สาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง
พ.ศ.2542 – 2542 นายแพทย์ 7 วช.ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม สถาบันโรคผิวหนัง
พ.ศ.2532 – 2539 กลุ่มงานอายุรกรรม นายแพทย์ 4-6 รพ.ขอนแก่น

ประวัติการศึกษาและอบรมฝึกงาน

 • 2532 ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2538 วุฒิบัตรเชี่ยวชาญแพทย์ผิวหนังสถาบันโรคผิวหนัง
 • 2545 Certificate in Cosmetic Dermatology, University of Miami, USA
 • 2547 อบรมหลักสูตรความรู้ด้านกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 • 2548 Fellowship in Dermatosurgery, Teikyo University, Japan
 • 2551 อบรมหลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่ 38
 • 2560 อบรมหลักสูตรนักบริหารสาธารณสุขระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข

รางวัลหรือผลปฏิบัติการที่ดีเด่น

 1. trophy รางวัลข้าราชการดีเด่นกรมการแพทย์ พ.ศ. 2560
 2. trophy รางวัล “เหรียญทอง” หลักสูตรนักบริหารสาธารณสุขระดับสูงรุ่นที่ 33 พ.ศ. 2560
 3. trophy พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจนผ่านการรับรองคุณภาพ (HA) ซึ่งเป็นครั้งแรกของสถาบันโรคผิวหนัง พ.ศ. 2556
 4. trophy จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการผู้ป่วยโรคผิวหนังเขตสุขภาพ 4” เป็นผู้ริเริ่มให้มีระบบการปรึกษาผ่านกลุ่มไลน์ “คลินิกผิวหนัง online
 5. trophy ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปกรมการแพทย์ 4.0 (DMS 4.0) ปีงบฯ 2562
 6. trophy ผู้รับผิดชอบหลักการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสํานักงบประมาณจัดสรรงบให้กรมการแพทย์จํานวน 8,719 ล้านบาท

ประวัติเป็นวิทยากรการประชุมระดับนานาชาติ

 1. 2561 Koreanderma 2019 ณ ประเทศเกาหลีใต้
 2. 2559 The 23nd world Congress of Dermatology 2016 ณ ประเทศแคนาดา
 3. 2554 The 22nd world Congress of Dermatology 2011 ณ ประเทศเกาหลีใต้ IMCAS 2011 ณ ประเทศสิงคโปร์ ADLAS 2010 ณ ประเทศสิงคโปร์
 4. 2553 1st International Congress of Dermatology ru nṣvinw Us: ining
 5. 2552 10th International Congress of Dermatology, Prague, Czech Republic Laser Workshop held by Sciton, Inc, Prague, Czech Republic
 6. 2551 A seasonal training for all Clinique Educators in Asia ณ ประเทศมาเลเซีย The 2nd Eurasian Congress in Aesthetic and Anti-aging Medicine ประเทศไทย
 7. 2550 World Congress of Dermatology ณ กรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาเจนตินา

image100

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา
วุฒิการศึกษา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2527
วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหลอดเลือด โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2532
ประวัติการทำงานที่สำคัญ
พ.ศ.2562 – 2564 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี
พ.ศ.2559 – 2562 ผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
พ.ศ.2553 – 2559 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
พ.ศ.2551 – 2552 รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
พ.ศ.2545 – 2550 นายแพทย์เชี่ยวชาญ สาขาศัลยกรรม โรงพยาบาลลำปาง
พ.ศ.2541 – 2544 หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินนิติเวช โรงพยาบาลลำปาง
พ.ศ.2532 – 2540 ศัลยแพทย์ทรวงอก โรงพยาบาลลำปาง

รางวัล

 • รางวัลศัลยแพทย์อุบัติเหตุดีเด่น ประจำปี 2546 สมาคมศัลยแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
 • รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2558 สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
  ประเภทผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉพาะทางภาครัฐ
 • หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสดีเด่นตามเกณฑ์มาตรฐาน ITA กรมการแพทย์ ปี 2561
 • รางวัล MEA Energy Saving Building ประเภทอาคารนวัตกรรมพลังงานดีเด่น
 • รางวัล TEA Thailand Energy Awards ปี 2561
 • รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น เฉพาะด้านสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
  (รับมอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562)

image99

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2505 จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วุฒิบัตรแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก

image0

นายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ เกิดวันที่ 9 ธันวาคม 2497 จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ภรรยาชื่อ นางสุทธิจันท์ เชาวรินทร์ มีบุตรชาย 3 คน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลราชวิถีให้มีความสามารถในวิชาชีพ สามารถให้การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเมตตา และบุคลากรของโรงพยาบาลมีความสุขในการทำงาน มีสวัสดิการที่ดี มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ทุกระดับชั้น

image1

แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2500 จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาอายุรศาสตร์ เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 7 คน เริ่มรับข้าราชการในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวงานโรคโลหิต โรงพยาบาลราชวิถี ศึกษาเพิ่มเติมสาขาโลหิตวิทยา ศิริราชพยาบาล เข้ารับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานด้านบริหาร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ด้านครอบครัวสมรสกับนายสถาพร จินารัตน์ มีบุตร 3 คน คือ นายอิสรา จินารัตน์ นางสาวปวีณา จินารัตน์ นายวรฤทธิ์ จินารัตน์ ประวัติโดยรวมของแพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์

image4

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข เกิดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2501 จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ Southwestern University, Philippines, ประกาศนียบัตรอบรมแพทย์ฝึกหัด สาขาแพทยศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา แพทยสภา และ Fellow of The International College of Surgeons. (F.I.C.S.) เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข เป็นผอ. ที่ได้สร้างสมและพัฒนาบุคลากรในทุกสาขาวิชา ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อให้โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ และเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นสูงระดับชาติ มีการให้บริการที่เป็นเยี่ยม และเปี่ยมสุขในองค์กร ภายในปี 2551

image_m122

นายแพทย์สุรวิทย์ เตชธุวานนท์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อดีตรองอธิบดีกรมการแพทย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี


Accessibility