Category Archives: บุคลากรทางการแพทย์

 • -

 • -

 • -

งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๔ อัตรา สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

งานศัลยศาสตร์ยูโร  กลุ่มงานศัลยศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

จำนวน ๔ อัตรา สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

  ส่งหลักฐานหรือข้อมูลใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร ได้ที่ :

Email.  uro3140@gmail.com

โทร. 02-354-8108 ต่อ 3140, 3141

Fax. 02-354-8142 

 ส่งหลักฐานใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร  หรือส่งเอกสารด้วย  ตัวเองได้ที่     สำนักงานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ ตึกสิรินธร ชั้น 12

                     โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

                       เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หลักฐานที่ต้องนำมาวันที่สอบคัดเลือก

 1. หนังสือรับรองความรู้ความสามารถและความประพฤติ

(ใบ recommendation) จากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์แพทย์    จำนวน 3 ฉบับ

 1. ใบคะแนนผลการเรียนตลอดหลักสูตร พบ. (ตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ

หลังจากส่งใบสมัครทาง e-mail แล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านทางโทรศัพท์มือถือ

หากไม่ได้รับการยืนยันใน 3 วัน กรุณาติดต่อทาง e-mail  uro3140@gmail.com 

หรือโทรศัพท์ของสำนักงาน หมายเลข 02-354-8142 เวลาราชการ

Download here..


หลักเกณฑ์การรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของแพทยสภา และ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
 2. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 4 ปีเต็ม
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (GPA) ไม่ต่ำกว่า 5

 

จำนวนแพทย์ประจำบ้านที่รับได้ต่อปี : 4 คน

กำหนดการเปิดรับใบสมัคร: วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – วันตามกำหนดการโดยแพทยสภา และ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 1. ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_บัตรประชาชน .pdf)
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล) จำนวน 1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_เปลี่ยนชื่อ.pdf)
 4. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_transcript.pdf)
 5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จำนวน  1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_License.pdf)
 6. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ จำนวน 1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_Intern.pdf)
 7. หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว(เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) จำนวน 1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_ต้นสังกัด .pdf)
 8. หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การฝึกอบรม ผลงานวิชาการและกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae) ของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_CV.pdf)
 9. หนังสือแถลงเจตจำนงส่วนบุคคล (personal statement of purpose) ของผู้สมัครในการเข้ารับการอบรม เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_psp.pdf)
 10. หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร จาก อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครศึกษา หรือผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน จำนวน 3 ท่าน (พร้อมชื่อ สกุล สถานที่ทำงาน เบอร์ติดต่อผู้แนะนำ) (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_recommend.pdf)
 11. ใบรายงานผลสอบภาษาอังกฤษ หรือหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 ปี จาก TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรืออื่น ๆ จำนวน  1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_english.pdf)
 12. สำเนารายงานผลคะแนนการสอบใบประกอบโรคศิลป์ในชั้นคลินิกและOSCE จำนวน 1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_Level.pdf)

วิธีการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครและส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร ด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สำนักงานศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น 12 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

ที่อยู่ เลขที่ 2 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

หรือยื่นด้วยตนเอง

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครและแนบเอกสารประกอบการรับสมัครมาที่ uro3140@gmail.com

Downloadเอกสาร


Please follow and like us:

 • -

 • -

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2563

“รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2563”

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว  โรงพยาบาลราชวิถี

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว   ประจำปีการศึกษา  2563

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว  โรงพยาบาลราชวิถี   มีความประสงค์  รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว   ตั้งแต่บัดนี้ ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์กรอกข้อมูลและส่งไฟล์กลับพร้อมเซ็นชื่อกำกับมาที่  E-mail : backoffice.FMRJ@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล้าง

 

 • จดหมายแนะนำตัว ใบ recommend (แบบประเมินคุณลักษณะ) จำนวน 3 ฉบับ

ให้ผู้ประเมิน เป็นผู้จัดส่งเอกสารกลับมาที่ รพ.ราชวิถี ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

(ห้ามมิให้ผู้สมัครนำเอกสารมาส่งเอง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา)

ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร และแบบประเมินคุณลักษณะ

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว

2 โรงพยาบาลราชวิถี กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น M

แขวงพญาไท เขตราชเทวี  10400

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   นส.ลดาวัลย์ พงษ์ปลัด

โทร 02-644-7005 ต่อ  2238, 2228, 2240 มือถือ  083-6013688

Fax. 02-354-8094

 

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

กำหนดสัมภาษณ์ วันที่ 9 ตุลาคม 2562

ณ ห้องประชุมราชเทวี อาคารเฉลิมพระเกัยรติ ชั้น M   รายงานตัวเวลา 8.30

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ดังนี้

ดาวห์โหลดเอกสาร

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เอกสารสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แบบประเมินคุณลักษณะสำหรับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

 

Please follow and like us:

Accessibility