Category Archives: บุคลากรทางการแพทย์

  • -

  • -

การเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2565 งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถี

งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก  โรงพยาบาลราชวิถี

การเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์

แบบใบสมัคร

Please follow and like us:

  • -

  • -

แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและ รูมาติซั่ม โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2565

แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและ
รูมาติซั่ม โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2565


หลักฐานประกอบการแสดงความจำนงเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์
โรคข้อและรูมาติซั่ม โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2565
1. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. ใบแสดงคะแนนตลอดการศึกษาแพทย์ศาสตร์ (Transcript)
3. ใบ recommendation จากอาจารย์ที่เคยสอน 2 ท่าน
4. ใบ recommendation จากผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน 1 ท่าน

ใบสมัคร

ส่งหลักฐานได้ที่

เลขที่ 2 สำนักงานโรคข้อและภูมิแพ้ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
ตึกสิรินธร ชั้น 6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
E-mail : bunyapa44_y@hotmail.com
โทรศัพท์ : 02-206-2900 ต่อ 30627 Fax : 02-3547587
คุณจินตนา หรุ่มเสม หรือ คุณบุญญาภา ยิ้มพุดซา

Please follow and like us:

  • -

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวน 4 อัตรา

 

**สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – วันตามกำหนดการโดย

แพทยสภา และ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

   

ส่งหลักฐานและข้อมูลใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร ได้ที่ :

Email : uro3140@gmail.com

โทร. 02-354-8108 ต่อ 31203, 31204   Fax. 02-354-8142  

ส่งเอกสารด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ : สำนักงานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์  ตึกสิรินธร ชั้น 12 โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

หลักฐานที่ต้องนำมาวันที่สอบคัดเลือก

  1. หนังสือรับรองความรู้ความสามารถและความประพฤติ

(ใบ recommendation) จากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์แพทย์                  จำนวน 3 ฉบับ

  1. ใบคะแนนผลการเรียนตลอดหลักสูตร พบ. (ตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ

หลังจากส่งใบสมัครทาง e-mail แล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านทางโทรศัพท์มือถือ

หากไม่ได้รับการยืนยันใน 3 วัน กรุณาติดต่อทาง e-mail :  uro3140@gmail.com 

หรือโทรศัพท์ของสำนักงาน หมายเลข 02-354-8142 เวลาราชการ 08.30 – 16.00 น.

Download   ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านด้านล่าง

Download

Please follow and like us:

Accessibility