Category Archives: ข่าวพาดหัว

  • -
website

โครงการอบรมการไกล่เกลี่ยทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการไกล่เกลี่ยทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ เพื่อให้การดำเนินการระบบการไกล่เกลี่ยกรมการแพทย์มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานพยาบาล และลดความขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

1

5-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2

Please follow and like us:

  • -
screenshot_1

  • -
s__81649708

รพ.ราชวิถี จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider renewal course

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสมาคมมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย TRC จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider renewal course หลักสูตร 1 วัน เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติฉุกเฉินได้จริง อีกทั้งเป็นการต่ออายุการ์ดเพิ่มอีก 2 ปี โดยมี นายแพทย์วิรุฬห์ ลิขิตเลิศล้ำ รองประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลราชวิถี ให้เกียรติเป็น Director ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์จาก โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันโรคทรวงอก สถาบันประสาทวิทยา และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และสถาบันโรคผิวหนัง เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2564

1

10-acls

Please follow and like us:

  • -
website

  • -
website

นพ.พจน์ อินทลาภาพร รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2563

นายแพทย์พจน์ อินทลาภาพร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2563 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 เมษายน 2564

1

2

3

4

5

2-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%91%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3-%e0%b8%ad%e0%b8%88-%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c

Please follow and like us:

Accessibility