Category Archives: ข่าวพาดหัว

  • -
165265

ธนาคารออมสินส่งมอบกระเป๋าผ้า จำนวน 500 ใบ ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชวิถี , นางไพทร ลิมป์วรพรรณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ บุญฤทธิ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รับมอบกระเป๋าผ้าจาก นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม จำนวน 500 ใบ ในกิจกรรม “ส่งต่อความดี ส่งมอบกระเป๋าผ้าให้โรงพยาบาล” ของธนาคารออมสินและชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน เพื่อไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแทนการใช้ถุงพลาสติกลดปัญหาภาวะโลกร้อน ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

165268

165266

Please follow and like us:

  • -
website

  • -
s__66674697

รพ.ราชวิถี จัดอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider course

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสมาคมมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย TRC จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider course รุ่นเสริมพิเศษ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นสูงให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติฉุกเฉินได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายแพทย์วิรุฬห์ ลิขิตเลิศล้ำ รองประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลราชวิถี ให้เกียรติเป็น Course Director ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563

untitled-1

acls

Please follow and like us:

  • -
timeline_20200626_090627

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดย งานธนาคารเลือด กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้เลือดเพียงพอต่อความต้องการในการรักษาผู้ป่วย โดยมี นายแพทย์ชัชวาล นาคะเกศ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี ได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 26 มิถุนายน 2563

untitled-1

%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%95

Please follow and like us:

  • -

Accessibility