Category Archives: ข่าวพาดหัว

  • -
3463_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%90%e0%b9%93_0005

รมว.สธ.ตรวจเยี่ยมระบบการจัดการผู้ป่วย COVID-19

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข , ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข , Dr.Daniel Kertesz ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ร่วมตรวจเยี่ยมระบบการจัดการผู้ป่วย COVID-19 ของโรงพยาบาลราชวิถี เช่น ARI Clinic , ห้องตรวจ SCG Modular chamber , ศูนย์บัญชาการกรมการแพทย์ , หอผู้ป่วยเฉพาะโรค COVID-19 และหอผู้ป่วย Cohort รวมถึงรับฟังแนวทางการบริหารเตียงในโรงพยาบาล และ hospitel ของกรมการแพทย์ โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ , นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ต้อนรับ ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

untitled-1

Please follow and like us:

  • -
3463_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%90%e0%b9%93_0052

ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ตรวจเยี่ยมระบบการจัดการผู้ป่วย COVID-19

Dr.Daniel Kertesz ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Dr.Richard Brown, Technical officer for Health Emergency ร่วมตรวจเยี่ยมระบบการจัดการผู้ป่วย COVID-19 ของโรงพยาบาลราชวิถี เช่น ARI Clinic , ห้องตรวจ SCG Modular chamber และศูนย์บัญชาการกรมการแพทย์ โดยมี นายแพทย์สถิต นิรมิตรมหาปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีและหัวหน้าห้องตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) , นายแพทย์พจน์ อินทลาภาพร หัวหน้างานโรคติดเชื้อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ , นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี ต้อนรับ ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

untitled-1

Please follow and like us:

  • -

  • -
website

  • -
1-%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%81-1088-x-720-%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c

Accessibility