Category Archives: ข่าวพาดหัว

  • -
website-1

รพ.ราชวิถี จัดอบรม “ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัยฯ จัดอบรมให้ความรู้ “ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี” เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้พื้นฐานและเข้าใจเกี่ยวกับระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาดที่ติดตั้งภายในอาคารศูนย์การแพทย์ รวมทั้งการตรวจสอบและดูแลรักษาระบบให้มีความพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อาจารย์บุษกร แสนสุข วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งทีมงานที่ปรึกษาด้านอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี (บริษัท ไอเอฟเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) มาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทีมช่างและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 26 มกราคม 2564

website-2

website-3

website-5

9-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad

Please follow and like us:

  • -
banner-uj7-3_th

วารสาร Unisearch Journal

banner-uj7-3_th

Unisearch Journal มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการจากโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และงานที่ปรึกษา ของอาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ดำเนินงานผ่านศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

Please follow and like us:

  • -
website

  • -
19164_%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%99_55

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ลงซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (R.A.C.E.) ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล ได้แก่ หอผู้ป่วยชั้น 19B , 20A , 20B , 21A และ 21B เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที ณ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 19 มกราคม 2564

19164-_1_%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%99_1

19164-_1_%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%99_9

19164_%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%99_27

19164_%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%99_39

1

2

8-%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

Please follow and like us:

  • -
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-1

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน “ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี”

ทุกการให้ยิ่งใหญ่เสมอ …
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน “ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี”
เลขที่บัญชี 051 – 2 – 16322 – 1
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
*ระบุว่า เพื่ออาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี

**************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 354 7997 ถึง 9 ต่อ 101 , 105 หรือ 121
โทรสาร. 02 354 7996
E-mail. rajavithihospitalfoundation@gmail.com
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-1
Please follow and like us:

Accessibility