การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
4987 ประกวดราคาซื้อเพลทหรือการ์ดทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน 2,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,275,000.00
ดาวน์โหลด
6 ต.ค. 2565 26 ต.ค. 2565 27 ต.ค. 2565 ดาวน์โหลด
4986 ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์บนรถพยาบาล Ambulance Operation Center (AOC) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,974,150.-
ดาวน์โหลด
6 ต.ค. 2565 18 ต.ค. 2565 19 ต.ค. 2565 ดาวน์โหลด
4985 จัดซื้อยา Phenytoin sodium จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,387,450.00
ดาวน์โหลด
29 ส.ค. 2565 ดาวน์โหลด
4984 ประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกปฏิบัติการผ่าตัดต้อกระจกโดยจำลองให้เสมือนจริง (Intraocular Cataract Surgery Simulator) โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,000,000.-
ดาวน์โหลด
5 ต.ค. 2565 26 ต.ค. 2565 28 ต.ค. 2565 ดาวน์โหลด
4983 ซื้อยา Methylprednisolone ๑ g injection บรรจุกล่องละ ๑ vial จำนวน ๒,๕๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,238,100.00
ดาวน์โหลด
29 ส.ค. 2565 ดาวน์โหลด
4982 ซื้อยา Canagliflozin ๑๐๐ mg tablet บรรจุกล่องละ ๓๐ เม็ด จำนวน ๓,๒๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,314,240.00
ดาวน์โหลด
30 ส.ค. 2565 ดาวน์โหลด
4981 ซื้อยา Desmopressin ๐.๑ mg tablet บรรจุกล่องละ ๓๐ เม็ด จำนวน ๓,๗๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,983,676.00
ดาวน์โหลด
29 ส.ค. 2565 ดาวน์โหลด
4980 ซื้อยา Biphasic Insulin Aspart ๑๐๐ iu/ml in ๓ ml injection บรรจุกล่องละ ๕ penfill จำนวน ๔,๗๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,148,925.00
ดาวน์โหลด
29 ส.ค. 2565 ดาวน์โหลด
4979 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและ Nucleated red blood cells จำนวน 180,000Tests ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,760,000
ดาวน์โหลด
3 ต.ค. 2565 20 ต.ค. 2565 21 ต.ค. 2565 ดาวน์โหลด
4978 ซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet บรรจุกล่องละ ๓๐ เม็ด จำนวน ๖๔,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47,936,000.00
ดาวน์โหลด
2 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
4977 ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเพาะเชื้อจากเลือด (Haemoculture Broth) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,167,450.00
ดาวน์โหลด
29 ก.ย. 2565 7 ต.ค. 2565 10 ต.ค. 2565 ดาวน์โหลด
4976 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตัดเลาะเนื้อตับด้วยคลื่นความถี่สูง โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,500,000.-
ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 2565 12 ต.ค. 2565 17 ต.ค. 2565 ดาวน์โหลด
4975 จัดซื้อข้าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,801,500.-
ดาวน์โหลด
6 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2565 16 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
4974 จัดซื้อผัก และผลไม้ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ หมวด โดยวิธีคัดเลือก 6,908,495.-
ดาวน์โหลด
5 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
4973 จัดซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง จำนวน 2 กลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,881,000.00 บาท
ดาวน์โหลด
24 ส.ค. 2565 6 ก.ย. 2565 7 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
4972 ประกวดราคาซื้อน้ำยาเพื่อตรวจวิเคราะห์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,204,021.20
ดาวน์โหลด
23 ก.ย. 2565 10 ต.ค. 2565 11 ต.ค. 2565 ดาวน์โหลด
4971 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารพร้อมติดตั้งห้องตรวจผู้มีบุตรยากและห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ ชั้น ๖ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.-
ดาวน์โหลด
20 ก.ย. 2565 28 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
4970 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์น้ำอสุจิแบบอัตโนมัติ (Automation Semen Analyzer) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,500,000.-
ดาวน์โหลด
20 ก.ย. 2565 28 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
4969 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 971,000.-
ดาวน์โหลด
20 ก.ย. 2565 28 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
4966 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการยาบัญชี จ(2) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. 68,804,690.00
ดาวน์โหลด
18 ส.ค. 2565 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 193
Records 1 to 20 of 3855