หน่วยงานภายใน

aim_away ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
aim_away ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
aim_away ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
aim_away ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
aim_away ฝ่ายพัสดุและการบำรุงรักษา
aim_away ฝ่ายการเงินและการบัญชี
aim_away ฝ่ายช่างและบำรุงรักษา
aim_away ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
aim_away กลุ่มงานอายุรศาสตร์
aim_away กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก
aim_away กลุ่มงานจักษุวิทยา
aim_away กลุ่มงานจิตเวช
aim_away กุล่มงานพยาธิวิทยา
aim_away กลุ่มงานทันตกรรม
aim_away กลุ่มงานโภชนศาสตร์
aim_away กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
aim_away กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
aim_away กลุ่มงานศัลยศาสตร์
aim_away กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
aim_away กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
aim_away กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
aim_away กลุ่มงานรังสีวิทยา
aim_away กลุ่มงานรังสีรักษา
aim_away กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
aim_away กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์
aim_away กลุ่มงานเภสัชกรรม file งานบริหารเวชภัณฑ์ file หน่วยติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา (ADR) file ยาเคมีบำบัด
aim_away กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
aim_away กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
aim_away กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
aim_away กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
aim_away กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
aim_away กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก
aim_away กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี
aim_away กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ
aim_away กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
aim_away กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
aim_away กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
aim_away กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
aim_away กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูตินรีเวช
aim_away กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยรังสีรักษา
aim_away กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก
aim_away กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
aim_away กลุ่มงานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
aim_away กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ file งานการจัดการความรู้ โรงพยาบาลราชวิถี
aim_away กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
aim_away กลุ่มงานเวชนิทัศน์
aim_away กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์
aim_away กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ file ทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
aim_away กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ file ศูนย์คอมพิวเตอร์  file เวชระเบียนและสถิติ

Accessibility