ทำเนียบผู้บริหาร

image100

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา
วุฒิการศึกษา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2527
วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหลอดเลือด โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2532
ประวัติการทำงานที่สำคัญ
พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี
พ.ศ.2559 – 2562 ผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
พ.ศ.2553 – 2559 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
พ.ศ.2551 – 2552 รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
พ.ศ.2545 – 2550 นายแพทย์เชี่ยวชาญ สาขาศัลยกรรม โรงพยาบาลลำปาง
พ.ศ.2541 – 2544 หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินนิติเวช โรงพยาบาลลำปาง
พ.ศ.2532 – 2540 ศัลยแพทย์ทรวงอก โรงพยาบาลลำปาง

รางวัล

  • รางวัลศัลยแพทย์อุบัติเหตุดีเด่น ประจำปี 2546 สมาคมศัลยแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
  • รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2558 สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
    ประเภทผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉพาะทางภาครัฐ
  • หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสดีเด่นตามเกณฑ์มาตรฐาน ITA กรมการแพทย์ ปี 2561
  • รางวัล MEA Energy Saving Building ประเภทอาคารนวัตกรรมพลังงานดีเด่น
  • รางวัล TEA Thailand Energy Awards ปี 2561
  • รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น เฉพาะด้านสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
    (รับมอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562)

image99

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2505 จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วุฒิบัตรแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก

image0

นายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ เกิดวันที่ 9 ธันวาคม 2497 จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ภรรยาชื่อ นางสุทธิจันท์ เชาวรินทร์ มีบุตรชาย 3 คน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลราชวิถีให้มีความสามารถในวิชาชีพ สามารถให้การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเมตตา และบุคลากรของโรงพยาบาลมีความสุขในการทำงาน มีสวัสดิการที่ดี มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ทุกระดับชั้น

image1

แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2500 จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาอายุรศาสตร์ เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 7 คน เริ่มรับข้าราชการในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวงานโรคโลหิต โรงพยาบาลราชวิถี ศึกษาเพิ่มเติมสาขาโลหิตวิทยา ศิริราชพยาบาล เข้ารับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานด้านบริหาร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ด้านครอบครัวสมรสกับนายสถาพร จินารัตน์ มีบุตร 3 คน คือ นายอิสรา จินารัตน์ นางสาวปวีณา จินารัตน์ นายวรฤทธิ์ จินารัตน์ ประวัติโดยรวมของแพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์

image4

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข เกิดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2501 จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ Southwestern University, Philippines, ประกาศนียบัตรอบรมแพทย์ฝึกหัด สาขาแพทยศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา แพทยสภา และ Fellow of The International College of Surgeons. (F.I.C.S.) เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข เป็นผอ. ที่ได้สร้างสมและพัฒนาบุคลากรในทุกสาขาวิชา ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อให้โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ และเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นสูงระดับชาติ มีการให้บริการที่เป็นเยี่ยม และเปี่ยมสุขในองค์กร ภายในปี 2551

image_m122

นายแพทย์สุรวิทย์ เตชธุวานนท์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อดีตรองอธิบดีกรมการแพทย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี

image2

นายสุรงค์ ปราบโรค รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้ให้การต้อนรับนายแพทย์ทนงสรรค์ สุธาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1 เป็นประธานีเปิดการประชุม และประกวดผลงานด้านนวัตกรรมเมืองไทยแข็ง โดยนายแพทย์ทนงสรรค์ สุธาธรรม
มอบรางวัลแก่หน่วยงานที่ชนะการประกวดนวัตกรรมด้านต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.phrae.go.th/kidjakam/kjk60.html

image_m2

นายแพทย์กมล สินธวานนท์ เป็นแพทย์อายุรกรรมหัวใจ อดีตผู้อำนวยการ ร.พ.ราชวิถี และอดีตอธิบดีกรมการแพทย์ ส่วนคุณแม่ (พญ.เสริมศรี สินธวานนท์)   ก็เป็นสูตินรีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบุตร ชื่อนพ.จิโรจ สินธวานนท์” ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง จากผลงานด้านการแพทย์ซึ่งให้ความสำคัญกับประชาชนมากที่สุด และงานด้านบริหารกับการเป็นผู้ริเริ่มงานที่มีประโยชน์หลาย ๆ ด้าน  ส่งผลให้วันนี้ นพ.จิโรจ ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสารเส้นทางไทยให้รับรางวัล นักบริหารดีเด่น ประจำปี 2551 สาขาบริหาร และการพัฒนาด้านวิชาการโรคผิวหนัง ซึ่งเพิ่งเข้ารับโล่เกียรติยศไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจาก พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี

image_m13

นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว เกิดที่บ้านเลขที่ 2245 ถนนรองเมืองซอย 4 (ปัจจุบันเรียกซอย 1) อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ประวัติโดยรวมของนายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว พ.ศ.2494 ,กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ออกคำสั่งย้ายนายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิง พ.ศ.2505 ,ได้ทำการผ่าตัดเด็กฝาแฝดไทยในเวลา 10 ปี ได้เป็นผลสำเร็จที่เป็นแฝดสยาม (Siamese Twin) จำนวน 5 คู่


Accessibility