Category Archives: ข่าวพาดหัว

  • -

  • -

  • -
website

  • -
website1

โครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team) สำหรับเขตสุขภาพที่ 1 – 13 ครั้งที่ 4

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team) สำหรับเขตสุขภาพที่ 1 – 13 ครั้งที่ 4 โดยมี นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD), กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ World Diabetes Foundation (WDF) สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานฯ  สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 29,30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 โดยเป็นการอบรมผ่านระบบ Zoom Webinar Online จำนวน 450 คน

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง ให้สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกับเขตสุขภาพของประเทศ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบสหวิทยาการเกี่ยวกับวิธีการจัดการผู้ป่วยโรคเบาหวานในคลินิก NCDs ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและคุณภาพชีวิต โครงการเน้นการทำงานเป็นทีมในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบสหวิชาชีพซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล (ผู้จัดการกรณี) เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักโภชนาการ และวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการลดการส่งต่อโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

img_4050

website2

website3

16-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%ab

Please follow and like us:

  • -
website-1

ผอ.รพ.ราชวิถี ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

website-2

15-%e0%b8%9c%e0%b8%ad-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%89%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%99

Please follow and like us:

Accessibility