Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

  • -

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือในการวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันจักษุแห่งชาติ ของสหรัฐอเมริกา (National Eye Institute) จักษุแพทย์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสมาคม ASEAN Ophthalmology Society (AOS) และจักษุแพทย์ไทย

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับกรมการแพทย์  และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือในการวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันจักษุแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Eye Institute) จักษุแพทย์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสมาคม ASEAN Ophthalmology Society (AOS) และจักษุแพทย์ไทย “Priorities and Opportunities for International Engagement in Scientific and Public Health Research in Ophthalmology” ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม เริ่มเวลา 6:30 น. (เวลาประเทศไทย) หรือ 18:30 น. (เวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา)

เข้าดูรายละเอียด ตารางการประชุม และลงทะเบียนเข้าประชุมฟรีได้ที่ http://www.uatsymposiumonvisionhealth.com

s__14753833

Please follow and like us:

  • -

รพ.ราชวิถี รณรงค์วันการได้ยินโลก World Hearing Day 2021

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ แนะนำประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการได้ยินที่ใช้ในการสื่อสารในทุกช่วงอายุเพื่อป้องกันและแก้ไขฟื้นฟูภาวะบกพร่องทางการได้ยินซึ่งมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

625367

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 3 มีนาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก (WHO)      ได้กำหนดให้เป็น “วันการได้ยินโลก (World Hearing Day 2021)” เพื่อรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการได้ยินและการป้องกันการสูญเสียการได้ยินในทุกช่วงของชีวิต ซึ่งปัญหาการสูญเสียการได้ยินถือเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) พบว่า การออกบัตรประจำตัวคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย มีมากเป็นลำดับที่ 2 (391,785 คน หรือ ร้อยละ 18.87) รองจากความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (ร้อยละ 49.73) โดยข้อมูลนี้เป็นจำนวนเฉพาะผู้ที่มารับการจดทะเบียนคนพิการ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกปี โดยเฉพาะประเทศไทยที่เข้าสู่ภาวะผู้สูงวัยทำให้อัตราผู้ที่มีปัญหาการได้ยินสูงมากขึ้น และส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน เช่น การได้ยิน การสื่อสาร การแยกตัวออกจากสังคม ซึมเศร้า โรคหลงลืม และสมองเสื่อม ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายในการดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย รวมทั้งผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้เข้าถึงการดูแลรักษาและฟื้นฟู เนื่องจากปัญหาการได้ยินเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพของประชาชนที่ควรให้ความสำคัญ

626897

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาการได้ยินเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น จากความผิดปกติทางพันธุกรรม การอักเสบติดเชื้อของหู การติดเชื้อเยื่อหุ้มสมอง ศีรษะได้รับการกระทบกระแทกรุนแรง ประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ การสัมผัสเสียงดังเกินระดับปลอดภัย การเสื่อมสภาพตามอายุ เป็นต้น อาการเบื้องต้นของผู้ที่มีปัญหาการสูญเสียการได้ยิน ได้แก่ หูอื้อ ไม่ได้ยินเสียง ได้ยินเสียงแต่จับใจความไม่ได้ ไม่สามารถพูดคุยในสถานที่มีเสียงรบกวน ต้องเปิดวิทยุโทรทัศน์เสียงดังมากกว่าปกติ ฟังโทรศัพท์ไม่ได้ยิน ปัญหาการได้ยินในเด็ก คือ จะมีอาการพูดช้าหรือไม่พูดตามระยะของพัฒนาการ เรียกไม่หันตามเสียง มีปัญหาการเรียน หากมีอาการหรือพบผู้มีอาการควรรีบมาพบแพทย์หู คอ จมูก เพื่อตรวจรักษาและวัดระดับการได้ยิน นอกจากนี้ยังชี้แนะในเรื่องปัญหาการได้ยินที่จะมีมากขึ้นในอนาคต ได้แก่ ประสาทหูเสื่อมก่อนวัย เนื่องจากพฤติกรรมของวัยรุ่นและผู้ใหญ่วัยทำงานที่ต้องใช้หูฟังของโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นเวลานานๆ หรือเปิดเสียงดัง ซึ่งควรจะต้องมีการกำหนดระดับความดังและเวลาที่เหมาะสมในการใช้งานต่อวันเพื่อการป้องกันต่อไป ทั้งนี้ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี ได้จัดให้มีการดูแลการได้ยิน เริ่มตั้งแต่ทารกแรกเกิดโดยทำการคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลราชวิถีทุกราย และให้การดูแลรักษาโรคหูต่างๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวินิจฉัยไปจนถึงการรักษาฟื้นฟู มีบริการตรวจวัดการได้ยินด้วยเครื่องตรวจวัดระดับการได้ยินที่เป็นมาตรฐานโดยนักตรวจการได้ยินและให้บริการใส่เครื่องช่วยฟังเมื่อมีข้อบ่งชี้

ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้จัดทำแอพพลิเคชั่น ชื่อ “hearWHO” เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจระดับการได้ยินด้วยตนเอง และสำหรับประเทศไทยมีแอพพลิเคชั่นที่เป็นภาษาไทยเช่นกัน ชื่อว่า “Eartone หรือ ตรวจการได้ยิน” จึงอยากเชิญชวนประชาชนตรวจประสิทธิภาพของการได้ยินด้วยตนเอง โดยสามารถโหลดบนโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ ios และ Android โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

****************************************

#โรงพยาบาลราชวิถี #กรมการแพทย์ #กระทรวงสาธารณสุข #วันการได้ยินโลก

-ขอขอบคุณ-

2 มีนาคม 2564

Facebook กรมการแพทย์ : http://bit.ly/2Ob1jio

whd2021

%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%82-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81_page_1

%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%82-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81_page_2

Please follow and like us:

  • -
s__24928287

ธ.ก.ส. มอบถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นางไพทร ลิมป์วรพรรณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รับมอบถุงผ้าจาก นางเยาวลักษณ์ กลิ่นสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ธ.ก.ส. และ นางสาวนพแสน พรหมอินทร์ ผู้บริหารทีม ฝ่ายตรวจสอบ ธ.ก.ส. เพื่อไว้ใส่ยาสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแทนการใช้ถุงพลาสติกลดปัญหาภาวะโลกร้อน ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

s__24928287

Please follow and like us:

  • -

  • -

บริษัท โค้ทโอเวอร์ มอบถุงผ้า จำนวน 8,000 ใบ ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

นางอัมพร ฮั่นตระกูล เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้างานเภสัชกรรมบริการผู้ป่วยใน พร้อมด้วย นางไพทร ลิมป์วรพรรณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวรุ่งทิพย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รับมอบถุงผ้าจาก บริษัท โค้ทโอเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 8,000 ใบ เพื่อไว้ใส่ยาสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแทนการใช้ถุงพลาสติกลดปัญหาภาวะโลกร้อน ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

413332

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility