บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

website

โรงพยาบาลราชวิถีจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมกระจก ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 10 สิงหาคม 2563

Read More
img_2406

รพ.ราชวิถี จัดโครงการอบรม “วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์”

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม “วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์” (Correlated Clinical Sciences & Basic Medicine Sciences เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และความรู้ทางคลินิกให้เกิดประโยชน์ต่อมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย โดยมี นายแพทย์พุทธิพร เย็นบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรม เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
website

รพ.ราชวิถี เปิดห้องละหมาด ณ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิด “ห้องละหมาด” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการชาวมุสลิมในการประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลาม โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 06.00 – 20.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี (ใกล้กับห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว) ทั้งนี้ ห้องละหมาด อยู่ภายใต้การดูแลของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม บริหารจัดการโดย นางนันทา นพคุณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี

Read More
img_1037

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบส่งต่อเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโดยใช้ Application และการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบส่งต่อเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโดยใช้ Application และการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” จัดโดย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรงสาธารณสุข และคณะกรรมการ Service Plan สาขาโรคหัวใจ เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ ได้มีการเปิดตัวนวัตกรรมในการบริหารจัดการ การรับ – ส่งต่อ ผู้ป่วยโรคหัวใจในรูปแบบ Application “STEMI BANGKOK” ขึ้นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เพื่อบริหารจัดการและสนับสนุนการรับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ STEMI และ NSTEMI High Risk ให้สามารถเข้าถึงบริการได้ตามมาตรฐานลดระยะเวลาการประสานงานของแต่ละโรงพยาบาลด้วยกระบวนการที่สั้นที่สุด ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาและบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และยังได้พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ACS Registry เพื่อการเก็บข้อมูล ผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome (ACS) หรือ โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับเป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนาระบบการรับ – ส่งต่อผู้ป่วยในอนาคตอีกด้วย

Read More

Link

Accessibility