บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

website

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รพ.ราชวิถี รับมอบเงินบริจาค จาก นางสาวฉอย สมบูรณ์ จำนวน 1 ล้านบาท

นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี รับมอบเงินบริจาค จาก นางสาวฉอย สมบูรณ์ จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลราชวิถีในการซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลราชวิถี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป

Read More
website

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.ราชวิถี เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด”

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.ราชวิถี เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด” (หลักสูตร 1 เดือน) ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 สอบถาม้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยให้ยาเคมีบำบัด ชั้น 5 ตึกสิรินธร โทร. 02 354 8108 ต่อ 2541 หรือ 2542 รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.rj-register.com/?page_id=3687

Read More
s__78757947

The 3nd Annual Conference of Rajavithi Laboratory Network 2020 : Sustainability Health and Well-Being

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “The 3nd Annual Conference of Rajavithi Laboratory Network 2020 : Sustainability Health and Well-Being” โดยกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ จัดขึ้นเพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแวดวงวิชาชีพ อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

Read More
s__74989605

กรมการแพทย์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทย์ไพจิตร วราชิต ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างกรมการแพทย์ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้แทนของกรมการแพทย์ ได้แก่ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และผู้แทนจากมหาวิทยามหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ก่อพร  พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประสานความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับนโยบาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

Read More

Link

Accessibility