บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

website1

โครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team) สำหรับเขตสุขภาพที่ 1 – 13 ครั้งที่ 4

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team) สำหรับเขตสุขภาพที่ 1 – 13 ครั้งที่ 4 โดยมี นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD), กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ World Diabetes Foundation (WDF) สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานฯ  สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 29,30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 โดยเป็นการอบรมผ่านระบบ Zoom Webinar Online จำนวน 450 คน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง ให้สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกับเขตสุขภาพของประเทศ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบสหวิทยาการเกี่ยวกับวิธีการจัดการผู้ป่วยโรคเบาหวานในคลินิก NCDs ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและคุณภาพชีวิต โครงการเน้นการทำงานเป็นทีมในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบสหวิชาชีพซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล (ผู้จัดการกรณี) เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักโภชนาการ และวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการลดการส่งต่อโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

Read More
website-1

ผอ.รพ.ราชวิถี ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

Read More
website1

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมเนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล โดยมีนางสุตาพร ชัยชนะ หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

Read More
3f98515e-7852-4e41-8d13-44b47e8d75eb

“ขอแสดงความยินดี” รศ.(พิเศษ) นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง ในโอกาสเข้ารับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2564

“ขอแสดงความยินดี” รศ.(พิเศษ) นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2564 RCOPT Innovation Contest Award ภายใต้ชื่อโครงการนวัตกรรม “ความแม่นยำของการทำนายภาวะม่านตาตื้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ : Deep learning for anterior segment tomography to predict the present of Plateau Iris” ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 46 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564

Read More
s__90439826

รพ.ราชวิถี จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiac life support)

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย (Thai Resuscitation Council : TRC) สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จัดหลักสูตรฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiac life support) เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติฉุกเฉินและในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในสถานการณ์เร่งด่วนได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายแพทย์จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์ ให้เกียรติเป็น Director ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์จาก โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันโรคทรวงอก และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จำนวน 40 ท่าน เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2564

Read More

Link

Accessibility