บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

website

โครงการอบรมการไกล่เกลี่ยทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการไกล่เกลี่ยทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ เพื่อให้การดำเนินการระบบการไกล่เกลี่ยกรมการแพทย์มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานพยาบาล และลดความขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

Read More
s__81649708

รพ.ราชวิถี จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider renewal course

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสมาคมมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย TRC จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider renewal course หลักสูตร 1 วัน เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติฉุกเฉินได้จริง อีกทั้งเป็นการต่ออายุการ์ดเพิ่มอีก 2 ปี โดยมี นายแพทย์วิรุฬห์ ลิขิตเลิศล้ำ รองประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลราชวิถี ให้เกียรติเป็น Director ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์จาก โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันโรคทรวงอก สถาบันประสาทวิทยา และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และสถาบันโรคผิวหนัง เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2564

Read More
website

นพ.พจน์ อินทลาภาพร รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2563

นายแพทย์พจน์ อินทลาภาพร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2563 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 เมษายน 2564

Read More

Link

Accessibility