บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

website

การเตรียมเอกสารสำหรับส่งต่อผู้ป่วย จากพื้นที่ที่มีการระบาด COVID-19 มาโรงพยาบาลราชวิถี

ดาวโหลดแบบฟอร์มเอกสารคัดกรองประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกหรือห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี คลิก : แบบฟอร์มเอกสารคัดกรองประเมินความเสี่ยง หรือ https://www.rajavithi.go.th/rj/?p=16242

Read More
s__102809606

รพ.ราชวิถี มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถีทุกคน โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ , ดร.นุชระพี สุทธิกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล , นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และผู้บริหาร เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อให้บุคลากรนำไปใช้ระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ยังได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี ผศ.พิเศษ นาวาโท นายแพทย์ประพนธ์ จารุยาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นผู้แทนรับมอบ และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดยมี ดร.พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 7 มกราคม 2564

Read More

Link

Accessibility