แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

โรงพยาบาลราชวิถี

บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

RJ CONNECT


( หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อเบอร์โทร 022062900 ต่อ10810-10813 หรือช่องทาง Facebook | โรงพยาบาลราชวิถี )

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

line_album_%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-big-cleaning-day_%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%96_124

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

นางสาวผ่องพรรณ อินเล็ก รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลเข้าร่วม เพื่อบริหารจัดการความสะอาดและความพร้อมในการให้บริการ รวมถึงการจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์ภายในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และเป็นตัวอย่างแก่ผู้มารับบริการ ตลอดจนเป็นการจัดการสภาพแวดล้อมตามหลัก 5 ส ในสถานที่ทำงานของบุคลากร ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565

Read More
_mg_0279

โครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team) สำหรับเขตสุขภาพที่ 7

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) , กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ หัวหน้างานโรคต่อมไร้ท่อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี และนายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 7 , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ , World Diabetes Foundation (WDF) , สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน , สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team) สำหรับเขตสุขภาพที่ 7 เมื่อวันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 350 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม (ประธาน service plan NCDs เขตสุขภาพที่ 7) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ รวมทั้ง นพ.ไพรัชฌ์ สงคราม (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 , รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น) คณะวิทยากร คณะผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 7 และคณะทำงานโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทีมบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 190 คน ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง ในเขตสุขภาพที่ 7 (จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 160 คน ให้สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกับเขตสุขภาพของประเทศมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบสหวิทยาการเกี่ยวกับวิธีการจัดการผู้ป่วยโรคเบาหวานใน NCD clinic ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและคุณภาพชีวิต โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพ อสม.

Read More
untitled-1

รพ.ราชวิถี จัดประชุม การขยายผลการใช้ระบบบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ ในการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานเข้าจอตา ในเขตสุขภาพทั่วประเทศ และ หัวข้อ Diabetic Retinopathy 2022

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อ “การขยายผลการใช้ระบบบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานเข้าจอตา ในเขตสุขภาพทั่วประเทศ และ หัวข้อ Diabetic Retinopathy 2022” ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรคจอประสาทตาระดับประเทศในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน ถ่ายทอดสัญญาณการประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมเพราะเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวดำเนินการโดย ศ.คลินิก นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ประธานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคจอประสาทตา โรงพยาบาลราชวิถี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทางด้านโรคเบาหวานเข้าจอตา ตลอดจนการประเมินปัญหา และอุปสรรคของการนำขั้นตอนการคัดกรองภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์  และการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการตรวจหาภาวะความผิดปกติของภาพถ่ายจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน ทดแทนปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 300 คน จากตัวแทนเขตบริการสุขภาพ ทั้ง 13 เขตของประเทศ

Read More
s__101236830

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายบริการระบบสุขภาพด้านหัวใจและหลอดเลือดวิถีชีวิตใหม่ในภาคตะวันออกและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นายแพทย์วิทวัส พิบูลย์ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี , โรงพยาบาลชลบุรี , โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา , สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายบริการระบบสุขภาพด้านหัวใจและหลอดเลือดวิถีชีวิตใหม่ในภาคตะวันออกและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 ณ โรงแรมอมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉิน แบบเฉียบพลันอย่างถูกวิธีได้จริงและเร่งด่วน เน้นการประชุมเชิงสร้างสรรค์การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ด้านการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ  นอกจากนี้ เพื่อเป็นการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของปัญหา สุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์และรูปแบบการดูแลรักษาใหม่ ทั้งนี้ ภาคตะวันออกของประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคอาเซียน สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนและอินเดียที่มีประชากรจำนวนมากและมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง โดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์ มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของภูมิภาคเอเชียและประเทศแถบแปซิฟิก คิดเป็น 1 ใน 3 ของมูลค่า GDP ของโลก นอกจากนี้ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ยังเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ คือ ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ทางหลวงพิเศษระหว่าง เมือง (มอเตอร์เวย์) รถไฟทางคู่ และสนามบินอู่ตะเภา มีเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้งมีพื้นที่เพียงพอสำหรับรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม จึงสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็น “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” เพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนำของ เอเชีย ที่จะสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง ยกระดับด้านสุขภาพ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน นับเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้านภาวะวิกฤติฉุกเฉินที่พร้อมนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้เกิดบริการทางการแพทย์เชิงรุกในผู้ป่วยโรคหัวใจ ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายสาธารณสุขของประเทศในวิถีใหม่ New Normal  ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 รองรับโครงการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) วิสัยทัศน์

Read More
line_album_%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%93-23965_%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%92%e0%b9%96_4

รพ.ราชวิถี จัดงาน “ร้อยดวงใจ สานใยรัก กตเวทิตาจิต” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2565

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลราชวิถี ในงาน “ร้อยดวงใจ สานใยรัก กตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2565” และมอบของที่ระลึก โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 71 ท่าน ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นของผู้ร่วมงาน ทั้งผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี อดีตผู้บริหาร และอดีตผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

Read More

Link

Accessibility