แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

กลุ่มงานจักษุวิทยา – โรงพยาบาลราชวิถี

กลุ่มงานจักษุวิทยา

2-12-2561-9-26-32

——————–

วิสัยทัศน์ (Vision): เป็นสถาบันทางจักษุที่สำคัญของชาติ และมุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์จักษุชั้นนำระดับนานาชาติ

 

พันธกิจ (Mission):

ก) ผลิตจักษุแพทย์ที่มีจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวชปฏิบัติจริง

ข) ให้บริการทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับตติยภูมิและสูงกว่า รวมทั้งระบบ รับส่งต่อจากเครือข่ายในกระทรวงสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

ค) มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัย เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับนานาชาติ

ง) บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพด้วยระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

 

ค่านิยม (Values): “SPIRITS” ของโรงพยาบาลราชวิถี ได้แก่ “SPIRITS”

S : Stakeholder & Patient Focused มุ่งประโยชน์ต่อผู้ป่วยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

P : Personal Mastery มุ่งมั่นเพื่อตอกย้ำความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

I : Innovative Minded สร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรม

R : Respect Seniority & Family Value เคารพระบบอาวุโสและให้ความสำคัญกับความเป็นครอบครัว

I : Integrity ยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง

T : Teamwork & Networking ทำงานเป็นทีมและพัฒนาเครือข่าย

S : Synergy ประสานรวมพลัง สู่ความเป็นหนึ่ง

 

พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา  

 “ผลิตจักษุแพทย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

———-

ความเป็นมาและอนาคตของกลุ่มงาน

——————

รายชื่อคณาจารย์ - อาจารย์แพทย์ประจำกลุ่มงานจักษุวิทยา

——————

บริหาร - โครงสร้างการบริหารกลุ่มงานจักษุวิทยา

——————

บริการ - สถิติข้อมูลการให้การบริการ

——————

วิชาการสำหรับแพทย์ประจำบ้าน

——————

งานวิจัย - Published research projects

——————

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี ฉบับ พ.ศ. 2565


ติดต่อเรา
กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ ๒ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
Department of ophthalmology, Rajavithi Hospital, Bangkok, Thailand 10400

เบอร์โทรศัพท์ สำนักงาน Tel. 0 2354 8108 Ext. 2221, 0 2206 2946
Fax: 0 2354 8071
E-MAIL: opd_eye@hotmail.com


Accessibility