ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์รับโทรศัพท์
02-354-8108-37
02-644-7000-13
02 354 8164-74
02 206 2900

ประชาสัมพันธ์ (จองห้องพิเศษ)
02-354-8108 – 37 ต่อ 3037 , 2115 หรือ 2118

ห้องฉุกเฉิน
02-3548108-37 ต่อ 6111,6115,6138

ขอบัตรตรวจโรคทางโทรศัพท์
02-3548108-37 ต่อ 2236,2243

E-mailaddress : crm@rajavithi.go.th

Facebook facebook.com/PR.Rajavithi


Accessibility