Category Archives: บุคลากรทางการแพทย์

 • -

 • -

 • -

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

งานศัลยศาสตร์ทั่วไป กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

จำนวน 10 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2561

กำหนดสัมภาษณ์วันที่ 19 กันยายน 2561 

***หากผ่านวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic Science) ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ และผ่านการอบรมดูงานระยะสั้น (Elective) กับหน่วยงาน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.61 ถึงวันที่ 10 ก.ย.61) จะมีผลต่อการพิจารณาเพิ่มขึ้น

 ดาวน์โหลดที่นี่ 

 

หลักฐานประกอบการสมัคร :

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน   1   (ฉบับ)
 2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล) จำนวน   1   (ฉบับ)
 3. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์  จำนวน   1   (ฉบับ)
 4. สำเนาใบผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  จำนวน   1   (ฉบับ)
 5. สำเนาผลการเรียน (transcript) จำนวน   1   (ฉบับ)
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน   1   (ฉบับ)
 7. รูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 – 2 นิ้ว) จำนวน   1   (รูป)
 8. หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (กรณีที่มีต้นสังกัด) จำนวน   1   (ฉบับ)
 9. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร (Recommendation Letter)
  จากผู้บังคับบัญชา หรือ อาจารย์แพทย์ที่รู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดี จำนวน   2   (ฉบับ)
  (ให้ระบุชื่ออาจารย์แพทย์และสถาบันที่ขอ recommendation letter ในใบสมัครด้วย)
 10. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือแนะนำคุณสมบัติตัวเอง บทความทางวิชาการ ฯลฯ (แนบเพิ่มเติมได้)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ 0-2206-2902 คุณปรียาภรณ์ (คุณเปีย) / ส่งใบสมัครมาที่
สำนักงานศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้น 11 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี
เลขที่ 2  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
หรือ  ส่งแฟกซ์เอกสารการสมัคร มาที่เบอร์โทร 0-2354-8080

Please follow and like us:

 • -

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์  โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  ประจำปีการศึกษา  2562
กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์  โรงพยาบาลราชวิถี   มีความประสงค์  รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สอบสัมภาษณวันอังคารที่ 11 กันายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น

สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นอาจารย์แพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์กรอกข้อมูลแล้วส่งไฟล์กลับยัง E-mail : backoffice.gyn.ob@gmail.com แล้วปริ้นซ์เซ็นชื่อส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ค่ะ

สนใจติดต่อ   คุณเรียม  จันทร์สง่า, คุณชนก  ธัญผล, คุณภูษิตา  นาขามป้อม
โทร 02-3548108 ต่อ  3210, 3226 มือถือ  087-3425182
Fax. 02-3548084

ในส่วนของ  จดหมายแนะนำตัว ใบ recommend (แบบประเมินคุณลักษณะ) จำนวน 3 ฉบับ ให้ผู้ประเมิน เป็นผู้จัดส่งเอกสารกลับมาที่ รพ.ราชวิถีทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
(ห้ามมิให้ผู้สมัครนำเอกสารมาส่งเอง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา) ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร และแบบประเมินคุณลักษณะ

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูตินรีเวชศาสตร์ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด

แบบประเมินเรียนแพทย์ประจำบ้าน
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาต่างๆ
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์

Please follow and like us:

 • -

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility