Category Archives: บุคลากรทางการแพทย์

  • -

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2565

โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม    

(หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2565

รายละเอียดขออนุมัติตัวเข้ารับการอบรมและหนังสือรับรองตนเองที่ได้รับการฉีดวัคซีน

ตามมาตรฐานก่อนเข้ารับการอบรม

คำแนะนำและขั้นตอนปฏิบัติ

หนังสือเรียนผุ้อำนวยการโรงพยาบาลต้นสังกัด

รายชื่อผู้เข้าอบรมและรายชื่อสละสิทธิ์

หนังสือสำคัญรับวัคซีน

กำหนดการวันปฐมนิเทศ

ข้อมูลหอพัก

Please follow and like us:

  • -

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมในโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๕ ระยะเวลาศึกษาอบรม ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2565

ประกาศ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมในโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๕
ระยะเวลาศึกษาอบรม ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2565

จดหมายเชิญ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

หนังสือรับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น

ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

Please follow and like us:

  • -

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 56

logo

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ประจำปี 2565 รุ่นที่ 56
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565

หนังสือเชิญประชุม

แผ่นพับ

รายละเอียดหลักสูตร

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

Please follow and like us:

  • -

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 – 2 กันยายน 2565 (16 สัปดาห์) โรงพยาบาลราชวิถี

สมัครเข้าโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการผดุงครรภ์ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)

ระหว่างวันที่  9 พฤษภาคม 2565 – 2 กันยายน 2565 (16  สัปดาห์)

โรงพยาบาลราชวิถี  ร่วมกับ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ลงทะเบียน..คลิก

Please follow and like us:

  • -

Accessibility