Category Archives: ข่าวสมัครงาน

  • -

  • -

  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม ในโครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อเข้าอบรม ในโครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม
(หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2564

รายละเอียด ดังนี้

เอกสารหมายเลข 1
คำแนะนำการยืนยัน การลงทะเบียนเข้าอบรม วิธีการการชำระค่าธรรมเนียม
เอกสารหมายเลข 2
หนังสือเรียนผู้อำนวยการเพื่ออนุมัติเข้าอบรม
เอกสารหมายเลข 3
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง
เอกสารหมายเลข 4
หนังสือยืนยันการศึกษาข้อมูล หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรมและแสดงเจตจำนงเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมฯ
เอกสารหมายเลข 5
รายชื่อหอพัก

Please follow and like us:

  • -

  • -

สมัครเข้าโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 – 3 กันยายน 2564 (16 สัปดาห์)

สมัครเข้าโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่  10  พฤษภาคม 2564  –  3 กันยายน 2564 (16  สัปดาห์)

โรงพยาบาลราชวิถี  ร่วมกับ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายละเอียดเว็บไซต์ลงทะเบียน

Please follow and like us:

Accessibility