Category Archives: ข่าวอบรม

  • -

  • -

  • -

รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน วันที่ 26-30 เมษายน 2564 ทางลงทะเบียนออนไลน์

กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี

จัดอบรมโครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน

วันที่ 26-30 เมษายน 2564

ณ. ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

ลงทะเบียนออนไลน์

Please follow and like us:

  • -

  • -

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (๑ เดือน) ปีพ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี

ขอเชิญ

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรระยะสั้น (1 เดือน)

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ประกาศ

Please follow and like us:

Accessibility