แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

งานโรคปอด กลุ่มงานอายุรศาสตร์ – โรงพยาบาลราชวิถี

งานโรคปอด กลุ่มงานอายุรศาสตร์

screen

พันธกิจ

ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ ที่มีความรู้ความชำนาญตามมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการในระบบสาธารณสุขของประเทศ มีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญให้กับผู้อื่นและให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่สังคมและชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพทางระบบการหายใจได้ สามารถในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีมและปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพ เข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ สามารถบริหารจัดการกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย มีความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ จริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

 

ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปีการศึกษา 2566

งานโรคปอด ภาควิชาอายุรศาสตร์

โรงพยาบาลราชวิถี

หลักสูตร: การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

จำนวนรับสมัคร: 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร: ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดัง คือ

 1. ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ สาขาอายุรศาสตร์
 2. มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาอายุรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2566

เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก: การคัดเลือกใช้การสัมภาษณ์โดยที่ประชุมอาจารย์ของสาขาวิชาฯ  เกณฑ์การคัดเลือกประกอบด้วย

เกณฑ์การคัดเลือก น้ำหนัก (ร้อยละ)
คุณลักษณะตามเกณฑ์สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และ มีสถานที่ปฏิบัติงานภายหลังการฝึกอบรมสำเร็จในตำแหน่งที่มีความจำเป็นต่อระบบบริการสุขภาพของประเทศ) 50
คุณลักษณะตามเกณฑ์สถาบัน (ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา แนวโน้มการปรับตัวเข้ากับระบบการฝึกอบรมของสถาบัน บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร) 50

 

 

 • ผลการคัดเลือกจะแจ้งภายในวันที่ทำการสัมภาษณ์ โดยผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กำหนดการรับสมัคร วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2566

เอกสารประกอบการสมัคร:

 1. แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 2. ใบแสดงคะแนนตลอดการศึกษาแพทย์ศาสตร์(Transcript)
 3. ใบRecommendation จากอาจารย์ที่เคยสอย 2 ท่าน จากผู้บังคับชา 1 ท่าน
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานสาขาอายุรศาสตร์ 2 ท่าน
 6. สำเนาวุฒิบัตร( สำหรับ F)
 7. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป

สถานที่ติดต่อ

นางสาวลลิตวดี อิ่นคำ โทรศัพท์ 081-0205601

ศูนย์โรคระบบการหายใจ (งานโรคปอด) ชั้น 1 ตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี โทรศัพท์ 022062900 ต่อ 20919

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2567


ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility