แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (โรงพยาบาลราชวิถี / สถาบัน / ศูนย์)

แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๓(โรงพยาบาลราชวิถี / สถาบัน / ศูนย์)

(………….) ครั้งที่ ๑ (ตั้งแต่ ต.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓) ส่งภายในวันที่ ๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

(……✔…….) ครั้งที่ ๒ (ตั้งแต่ ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓) ส่งภายในวันที่ ๑ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงาน โรงพยาบาลราชวิถี

โครงการ / กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ
เรื่องที่ดำเนินการ
และวันที่แล้วเสร็จ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลักฐาน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยด้วย
หลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต
(๑) ผู้บริหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ประกาศการกำกับดูแล
องค์กรที่ดี
25530275ทำ
255320275ไม่ทำ
ระบุเหตุผล…….
ต.ค.๖๒ –ก.ย.๖๓ ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/63

(๒) เผยแพร่และให้ความรู้เรื่องการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน การยึดถือผลประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว อย่างน้อย ดังนี้
– เผยแพร่สื่อต่าง ๆ
– จัดให้มีการทำแบบตอบคำถาม
– จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการผล
ประโยชน์ทับซ้อน หรือการยึดถือผลประโยชน์ส่วนร่วม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัวภายในหน่วยงาน
25530275ทำ
255320275ไม่ทำ
ระบุเหตุผล…….
ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/63

(๕) ดำเนินงานตามเกณฑ์โรงพยาบาลคุณธรรม โดยมี
ค่านิยมกรมการแพทย์ MOPG DMS อย่างน้อย ๑
อย่างเป็นประเด็นเป้าหมาย
25530275ทำ
255320275ไม่ทำ
ระบุเหตุผล…….
ต.ค.๖๒ –ก.ย.๖๓ ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกป้องกันการทุจริต

(๗) เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ บนเว็บไวต์ของ
หน่วยงาน และทำการสื่อสารภายในหน่วยงานด้วยวิธี
ต่าง ๆ ให้รับทราบอย่างทั่วถึง เช่น ภาพสไลด์ประกอบ
เสียงบรรยาย วีดีทัศน์
– ผู้บริหาร นโยบาย อำนาจหน้าที่
– ติดต่อหน่วยงาน Q&A ช่องทางร้องเรียนหรือรับฟัง
ความเห็น
– แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลรายเดือนและประจำปี
– การใช้งบประมาณ
– มาตรฐานการให้บริการ E-Service

25530275ทำ
255320275ไม่ทำ
ระบุเหตุผล…….
ต.ค.๖๒ –ก.ย.๖๓ ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

งบลงทุนปี 2563 มีการเผยแพร่
ภายใน โรงพยาบาล(intranet)

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63
ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63
ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/63

 (๑๓) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
๑๓.๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เช่น
– ผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ) เยี่ยมเยือน
เจ้าหน้าที่ โดยทำกิจกรรมตาม (๑) / (๒) / (๕)
– การร่วมแสดงความคิดเห็นตามประเด็นการประเมิน
IIT (Internal integrity and transparency Assessment)
– สำรวจ Happy DMS และให้ผุ้บริหาร (ผู้อำนวยการ
รองอำนวยการ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กำหนดภาพลักษณ์
หรือความผูกพันองค์กร
25530275ทำ
255320275ไม่ทำ
ระบุเหตุผล…….
ต.ค.๖๒ –ก.ย.๖๓ ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/63

 ๑๓.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น
– ร่วมเป็นคณะกรรมการ
– สานเสวนา สัมภาษณ์ ทำแบบสอบถาม สำรวจความ
พึงพอใจภาพลักษณ์องค์กรหรือประเด็นการประเมิน
EIT(External Integrity and Transparency
Assessment)
– กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ เยี่ยมชมการบริการ ให้ความรู้
และรับฟังข้อเสนอแนะ
– การแจ้งข่าวสารติดตามผล หรือนัดหมายบริการ
25530275ทำ
255320275ไม่ทำ
ระบุเหตุผล…….
ต.ค.๖๒ –ก.ย.๖๓ ศูนย์รับฟังความคิดเห็นฯ(1/63)

ศูนย์รับฟังความคิดเห็นฯ(1/63)

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล

(link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/63


Accessibility