การตรวจประเมินคุณภาพการดำเนินงานตามมาตรฐาน ครั้งที่ 1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี โดย SIDCER – FERCAP

  • -
5ea70501-0099-4338-9bd6-97aa91d8be0d

การตรวจประเมินคุณภาพการดำเนินงานตามมาตรฐาน ครั้งที่ 1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี โดย SIDCER – FERCAP

โรงพยาบาลราชวิถีโดยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี (Research Ethics Committee, Rajavithi Hospital) ได้รับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี โดยคณะประเมินมาตรฐานระบบคุณภาพ จาก The Strategic Initiative for Developing Capacity of Ethical Review (SIDCER) ร่วมกับ Forum for Ethical Review Committees in Asia and Western Pacific (FERCAP) ซึ่งอยู่ภายใต้องค์การอนามัยโลก TDR/WHO และมาตรฐานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand) หรือ NECAST

เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ในการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์ ให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยที่ดีและปลอดภัยต่ออาสาสมัคร โดยมีคณะผู้ตรวจเยี่ยมประเมินทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมผู้ฝึกเยี่ยมประเมินจากหน่วยงานต่างๆ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2563

untitled-1

Please follow and like us:

Accessibility