ประกาศรับสมัครเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในระดับชำนาญการพิเศษ

Accessibility