รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (๑o วัน)

  • -

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (๑o วัน)

ปิดการรับสมัคร

โปรดอ่านก่อนสมัคร!!

การรับสมัคร: สมัครทาง Online เท่านั้น โดยเตรียมหลักฐานเพื่อแนบดังนี้

  1. วุฒิการศึกษา (ถ่ายเป็นรูปภาพ)
  2. ใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ
  3. รูปถ่าย 1 นิ้ว (รูปข้าราชการ หรือชุดฟอร์มพยาบาล)
  4. ใบชำระเงิน
  5. ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน จากผู้บังคับบัญชา
    ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB

** ผู้สมัครต้องชำระเงินและมีหนังสือรับรองฯ ลงนามผู้บังคับบัญชา ให้เรียบร้อย
เพื่อแนบในหน้าลงทะเบียนออนไลน์

DOWNLOAD >ใบรับรองประสบการณ์ทำงานจากผู้บังคับบัญชา
DOWNLOAD >บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์
DOWNLOAD >ระเบียบการสมัคร

Please follow and like us:

Accessibility