เชื้อก่อโรคกับ…แมลงทอด

  • -

เชื้อก่อโรคกับ…แมลงทอด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แมลงทอด

แมลงทอดเป็นอาหารยอดฮิตที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง แถมยังมีข่าวครึกโครมอยู่ช่วงหนึ่งว่าแมลงจะเป็นอาหารอนาคตที่มีโปรตีนสูง สามารถเลี้ยงประชากรโลกที่จะมีสูงถึง 9,000 ล้านคนในปี ค.ศ.2050

แมลงมีประโยชน์สูง แต่แมลงก็อาจมีอันตรายจากเชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนมากับตัวแมลงได้ อาทิ ปีก ขน แขน ขา ทั้งจากดินและแหล่งน้ำสกปรก หากพ่อค้านำแมลงมาทอด โดยไม่ล้างทำความสะอาดให้เพียงพอก่อน เมื่อนำมาปรุงเป็นอาหารก็อาจทำให้มีเชื้อก่อโรคปนเปื้อนได้

นอกจากนั้น หากนำมาทอดให้สุกแล้วแต่เก็บรักษาไว้อย่างไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่สะอาดเพียงพอหรือผู้ขายหยิบจับแมลงทอดโดยไม่ล้างทำความสะอาดมือเสียก่อนก็อาจทำให้มีเชื้อก่อโรคปนเปื้อนได้เช่นกัน เช่น เชื้อก่อโรคบาซิลลัส ซีเรียส

บาซิลลัส ซีเรียส เป็นเชื้อก่อโรคที่สร้างสารพิษ อาการเกิดพิษมี 2 ลักษณะอาการคือ ทำให้อาเจียนและทำให้ท้องเสีย

สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างแมลงทอด 5 ตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรค บาซิลลัส ซีเรียส ปนเปื้อน

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์พบว่า แมลงทอด 5 ตัวอย่างในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีแมลงทอด 2 ตัวอย่างที่พบเชื้อบาซิลลัส ซีเรียส ปนเปื้อนในปริมาณสูง

วิธีป้องกัน คือ หากเห็นว่าอาหารหรือแมลงทอดนั้นถูกทอดทิ้งไว้นานๆ เก็บไว้อย่างไม่ถูกสุขลักษณะ ปล่อยให้แมลงวันตอมหรือผู้ขายหยิบจับโดยไม่สวมถุงมือ ก็ให้หลีกเลี่ยงไม่ควรซื้อมาทาน หากอยากทานมากๆ ให้นำมาอุ่นให้ร้อนก่อนทานอีกครั้ง ก็จะสามารถลดความเสี่ยงและความรุนแรงของอันตรายที่เกิดจากเชื้อก่อโรคได้

ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร และภาชนะสัมผัสอาหาร กำหนดให้อาหารทอด กรอบพบบาซิลลัส ซีเรียส ปนเปื้อนได้ไม่เกิน 1,000 ซีเอฟยู/กรัม

เห็นอย่างนี้แล้ว ท่านที่ชื่นชอบต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อย กันไว้ดีกว่าแก้ แย่แล้วจะแก้ไม่ทัน.

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

Please follow and like us:

Accessibility