แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 2 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลราชวิถี – โรงพยาบาลราชวิถี

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 2 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลราชวิถี

  • -

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 2 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลราชวิถี

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 2

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลราชวิถี

จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2567

กำหนดสัมภาษณ์วันที่ 24 เมษายน 2567

คุณสมับติของผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน ต้องมีคุณสมับติตามประกาศราชวิลัยแพทยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย กำหนด เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบ 2

หลักฐานประกอบการสมัคร :
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาผลการเรียน (transcript) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7. รูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว) จำนวน 2 รูป
8. หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (กรณีที่มีต้นสังกัด) จำนวน 1 ฉบับ
9. จดหมายรับรองการได้รับทุนจากต้นสังกัด (กรณีมีต้นสังกัด) จำนวน 1 ฉบับ
10. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร (Recommendation Letter) จากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์แพทย์ที่รู้จักผู้สมัครเป็น อย่างดี จำนวน 3 ฉบับ

(โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้จัดส่งเอกสารขอส่งเอกชน ปิดผนึกกลับมาที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ราชวิถี)

*กรณีขนส่งทางไปรษณีย์ไทยหายไม่รับผิดชอบ* ห้ามมิให้ผู้สมัครนำเอกสารมาส่งเองมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
11. จดหมายแนะนำตัวเองพร้อมระบุเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ราชวิถี อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ
12. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) ฯลฯ
13. ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นพร้อมผลเอกซเรย์ปอด

***หากท่านมีเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบ จะไม่ได้รับการเรียกตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นแพทย์ประจำบ้าน***
***สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้น 13 อาคาร ทศมินทราธิราช โรงพยาบาลราชวิถี ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. – 12.00

แบบประเมินเรียนแพทย์ประจำบ้าน

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสำขำสำขำเวชศาสตร์ครอบครัว

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสำขำเวชศาสตร์ครอบครัว
สนใจติดต่อ นส.ลดาวัลย์ พงษ์ปลัด
โทร 02-206-2900 ต่อ 11320 มือถือ 083-601-3688

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

แบบประเมินคุณลักษณะสำหรับการคัดเลือกแพทย์

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility