ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566

 • -

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
 • จบพยาบาลวิชาชีพ และปฏิบัติงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๒ ปี
 • เป็นข้าราชการ โรงพยาบาลราชวิถี และรับโอนย้ายข้าราชการภายนอกสังกัดโรงพยาบาลราชวิถี

เอกสารในการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. ใบรับรองความประพฤติ/การปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาใบ Transcript
 6. ใบรับรองแพทย์
 7. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 8. สำเนาใบปริญญาบัตร
 9. รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน 2 รูป

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คุณวรรณี จิระภัทรศิลป ห้องพักฟื้น PACU ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี (เบอร์โทร 089 – 7611475)
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ๒๕65 – 25 กุมภาพันธ์ ๒๕65

* หมายเหตุ *
– สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารสิรินธร
– ศึกษาดูงานด้านวิสัญญี วันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00น. ณ ห้องผ่าตัด ชั้น 3 อาคารสิรินธร
– สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารสิรินธร
– ประกาศผล วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ชั้น ๕ อาคารสิรินธร

asset-14x-100ดาวน์โหลดใบสมัคร

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility