แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและ รูมาติซั่ม โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2565

  • -

แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและ รูมาติซั่ม โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2565

แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและ
รูมาติซั่ม โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2565


หลักฐานประกอบการแสดงความจำนงเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์
โรคข้อและรูมาติซั่ม โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2565
1. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. ใบแสดงคะแนนตลอดการศึกษาแพทย์ศาสตร์ (Transcript)
3. ใบ recommendation จากอาจารย์ที่เคยสอน 2 ท่าน
4. ใบ recommendation จากผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน 1 ท่าน

ใบสมัคร

ส่งหลักฐานได้ที่

เลขที่ 2 สำนักงานโรคข้อและภูมิแพ้ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
ตึกสิรินธร ชั้น 6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
E-mail : bunyapa44_y@hotmail.com
โทรศัพท์ : 02-206-2900 ต่อ 30627 Fax : 02-3547587
คุณจินตนา หรุ่มเสม หรือ คุณบุญญาภา ยิ้มพุดซา

Please follow and like us:

Accessibility