วารสาร Unisearch Journal

  • -
banner-uj7-3_th

วารสาร Unisearch Journal

banner-uj7-3_th

Unisearch Journal มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการจากโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และงานที่ปรึกษา ของอาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ดำเนินงานผ่านศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

Please follow and like us:

Accessibility