รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล”

  • -
s__6381606

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล”

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” โดยมี นางสุตาพร ชัยชนะ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ตระหนักว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องของทุกคน รวมทั้ง พวกเราทุกคนต้องไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และ ดร.นุชระพี สุทธิกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เข้าร่วมงาน โดยมี นายแพทย์รังสิมา แต้ไพบูลย์ นายแพทย์นิติเวช เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

s__6381608

สำหรับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้เป็น “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” และสำหรับประเทศไทย ได้มีมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 ซึ่งกำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี รวมทั้ง ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงขึ้นในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ดำเนินจัดตั้ง “ศูนย์พึ่งได้” หรือ One Stop Service Center (OSCC) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านกฎหมาย และด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลในการประสานการให้ความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุขอีกด้วย

123

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility