• -
website

นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นายอำนาจ กล่ำเพ็ชร์ หัวหน้ากลุ่มงานช่างและบำรุงรักษา คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย ประจำปี 2563 โดยสมมติสถานการณ์ ณ อาคารหอพัก 18 ชั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้บุคลากรที่พักอาศัยในอาคารตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังจุดปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและลดความสูญเสียจากเหตุการณ์อัคคีภัย ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 25 – 26 กันยายน 2563

โรงพยาบาลราชวิถีต้องขอขอบคุณอาจารย์บุษกร แสนสุข รวมทั้งทีมงานที่ปรึกษาด้านอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกท่าน ที่มาร่วมฝึกซ้อมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถีในครั้งนี้

firedrill%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8118%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%91_30213-%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%89%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2

Please follow and like us:

Accessibility