ประกาศ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักรังสีการแพทย์ นักโภชนาการ นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

Accessibility