งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์เปิดรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมหลักสู ตรสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน (หลักสูตร 5 ปี) และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (หลักสูตร 2 ปี) ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2563

Accessibility