ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา

  • -

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา

งานศัลยศาสตร์ยูโร  กลุ่มงานศัลยศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวน 4 อัตรา

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1สิงหาคม 2563

 

ส่งหลักฐานหรือข้อมูลใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร ได้ที่ :

Email.  uro3140@gmail.com

โทร. 02-354-8108 ต่อ 3140, 3141

Fax. 02-354-8142 

 

ส่งหลักฐานใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร  หรือส่งเอกสารด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ ตึกสิรินธร ชั้น 12

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

หลักฐานที่ต้องนำมาวันที่สอบคัดเลือก

  1. หนังสือรับรองความรู้ความสามารถและความประพฤติ

(ใบ recommendation) จากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์แพทย์   จำนวน 3 ฉบับ

  1. ใบคะแนนผลการเรียนตลอดหลักสูตร พบ. (ตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ

หลังจากส่งใบสมัครทาง e-mail แล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านทางโทรศัพท์มือถือ

หากไม่ได้รับการยืนยันใน 3วัน กรุณาติดต่อทาง e-mail  uro3140@gmail.com

หรือโทรศัพท์ของสำนักงาน หมายเลข 02-354-8142 เวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Downloadใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 

 

Please follow and like us:

Accessibility