ประกาศย้ายห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะโรคไปยังอาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 5 โซน B

Accessibility