โรงพยาบาลราชวิถี โปร่งใส ไร้ทุจริต จิตพอเพียง

  • -

โรงพยาบาลราชวิถี โปร่งใส ไร้ทุจริต จิตพอเพียง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดี ตามนโยบายการประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์ ณ บริเวณด้านหน้าตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี ทั้งนี้ การประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อการปฏิบัติราชการด้วยวิธีการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน โดยยึดถือเป็นหลักในการดำเนินการ ดังนี้ 1.ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2.ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.ด้านองค์การ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน

Please follow and like us:

Accessibility