นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ และทีมคลินิกโภชนบำบัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมระยะสั้นโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 3 วัน) และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้วยโปรแกรมระบบประเมินภาวะโภชนาการของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

Accessibility