ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการบริการในโรงพยาบาลราชวิถีปี 2562

  • -

ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการบริการในโรงพยาบาลราชวิถีปี 2562

Tags : 

ประเด็นความพึงพอใจ/ผู้รับบริการ ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก
ภาพรวม 95.18 80.65
ด้านการให้ข้อมูล 92.56 79.76
ด้านพฤติกรรมบริการ 96.68 86.41
ด้านให้บริการแพทย์-พยาบาล-เภสัชกรรม 96.86 88.20
ด้านระยะเวลาการรอคอย 91.14 65.50
ด้านสถานที่และความสะดวกต่างๆ 95.20 78.54
Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility