นางสาวจารุวรรณ หมั่นมี นักวิชาการสาธารณสุข ได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานในการประชุมThe 23 IUHPE World Conference on Health Promotion ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ในวันที่ 7 – 11 เมษายน 2562

Accessibility