นางพิจิตรา ทูลมาลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ the 9 International Congress of the Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC 2019) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 18 – 23 มีนาคม 2562

Accessibility