แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

บุคลากรทางการแพทย์ – Page 3 – โรงพยาบาลราชวิถี

Category Archives: บุคลากรทางการแพทย์

  • -

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลราชวิถี

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลราชวิถี

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1

จำนวน 3 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่.. 30.พฤศจิกายน.. 2566……….

กำหนดสัมภาษณ์วันที่ ……13 ธันวาคม …2566……………

คุณสมบัติของผู้สมัคร (แพทย์ประจำบ้าน)
คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2567

หลักฐานประกอบการสมัคร :

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาผลการเรียน (transcript) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7. รูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว) จำนวน 2 รูป
8. หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (กรณีที่มีต้นสังกัด) จำนวน 1 ฉบับ
9. จดหมายรับรองการได้รับทุนจากต้นสังกัด (กรณีมีต้นสังกัด) จำนวน 1 ฉบับ
10. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร (Recommendation Letter) จากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์แพทย์ที่รู้จักผู้สมัครเป็น อย่างดี จำนวน 3 ฉบับ (โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้จัดส่งเอกสารปิดผนึกกลับมาที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ราชวิถี ทางไปรษณีย์) ห้ามมิให้ผู้สมัครนำเอกสารมาส่งเองมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
11. จดหมายแนะนำตัวเองพร้อมระบุเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ราชวิถี อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ
12. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) ฯลฯ
13. ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นพร้อมผลเอกซเรย์ปอด

***หากท่านมีเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบ จะไม่ได้รับการเรียกตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นแพทย์ประจำบ้าน***
***สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้น 13 อาคาร ทศมินทราธิราช โรงพยาบาลราชวิถี ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. – 16.00

แบบประเมินเรียนแพทย์ประจำบ้าน

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
สนใจติดต่อ นส.ลดาวัลย์ พงษ์ปลัด
โทร 02-206-2900 ต่อ 11320 มือถือ 083-601-3688

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบ

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

แบบประเมินคุณลักษณะสำหรับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

Please follow and like us:

  • -

  • -

การเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567 งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถ๊

งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก  โทร. 40105   ขอแจ้งให้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ. ราชวิถี  ประชาสัมพันธ์

การเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567  งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567  ประกาศลงในเว็ปไซต์ ของ รพ. ราชวิถี

ตามไฟล์ที่แนบ ดังนี้     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

สนง.ศัลย์หัวใจและทรวงอก

โทร. 40105 , 40106

แบบใบสมัคร

หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

Please follow and like us:

  • -

  • -

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าศึกษาอบรม ในโครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 23 ประจำปี 2567

screenshot_1

ประกาศ โรงพยาบาลราชวิถี

เรื่อง รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าศึกษาอบรม ในโครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

             สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2567

…………………………………………

หลักสูตรอบรม

หนังสือเรียนเชิญถึงผู้อำนวยการ/สถาบันต่างๆ

รายละเอียดการรับสมัคร

หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับต้น

ใบแจงลักษณะงาน

ลงทะเบียนออนไลน์

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility