รพ.ราชวิถี เปิดศูนย์พัฒนศึกษาอบรมและบริการวิชาการพยาบาล

  • -
website

รพ.ราชวิถี เปิดศูนย์พัฒนศึกษาอบรมและบริการวิชาการพยาบาล

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์พัฒนศึกษาอบรมและบริการวิชาการพยาบาล” ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของงานถ่ายทอดทางการพยาบาล กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล เพื่อเป็นศูนย์กลางรองรับการดำเนินการจัดการศึกษาอบรมตามระบบการศึกษาในศาสตร์ด้านการพยาบาลแบบครบวงจร (One Stop Service) ที่ได้มาตรฐานด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาอบรม ตลอดจนเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และสังคมแห่งการสร้างภูมิปัญญา (Knowledge Base Society) อย่างยั่งยืน เพื่อการบริหารจัดการโครงการ/หลักสูตร ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ และปฏิทินการฝึกอบรมของกรมการแพทย์ ตลอดจนบริหารการใช้ห้องประชุมในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ , นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล , นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล , นางวรรณภา พฤกษะวัน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล , นางสุมนา พนาโรจน์วงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก , นางสาวสุรีย์ แสงรุ่งศรี หัวหน้างานถ่ายทอดทางการพยาบาล ศูนย์พัฒนศึกษาอบรมฯ , คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ศูนย์พัฒนศึกษาอบรมและบริการวิชาการพยาบาล ชั้น 9A อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 24 กันยายน 2563

3171815-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3

Please follow and like us:

Accessibility