ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 63 เป็นต้นไป แจ้งปรับเปลี่ยนการใช้บริการอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ป้องกันการแพร่กระจายของโรค และปฏิบัติตามนโยบายรักษาระยะห่างไม่ให้เกิดความแออัด

Accessibility