The 3nd Annual Conference of Rajavithi Laboratory Network 2020 : Sustainability Health and Well-Being

  • -
s__78757947

The 3nd Annual Conference of Rajavithi Laboratory Network 2020 : Sustainability Health and Well-Being

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “The 3nd Annual Conference of Rajavithi Laboratory Network 2020 : Sustainability Health and Well-Being” โดยกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ จัดขึ้นเพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแวดวงวิชาชีพ อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

untitled-1

lab

Please follow and like us:

Accessibility