โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลทางการแพทย์เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในผู้ป่วยที่ได้รับการสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์

  • -
142741

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลทางการแพทย์เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในผู้ป่วยที่ได้รับการสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพญาไทชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลราชวิถี
โดย รศ.(พิเศษ)นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นวิทยากร

142736

142737
142740

142745

142738

142743

142744

142742

142739

142741

Please follow and like us:

Accessibility