โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศเจตนารมณ์ “การบริหารราชการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล”

  • -
website

โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศเจตนารมณ์ “การบริหารราชการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล”

s__51699771

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ประกาศเจตนารมณ์ “การบริหารราชการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล” และร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตด้วยการให้บัตรขอบคุณ (Thank you card better than Gift) แทนการรับของขวัญ ของกำนัล และสินน้ำใจ เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านและป้องกันการทุจริต รวมทั้งการสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ตามนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ณ ห้องประชุมราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

s__51699767

Please follow and like us:

Accessibility