แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

ITA – Page 2 – โรงพยาบาลราชวิถี

Tag Archives: ITA

  • -

เกร็ดความรู้จัดซื้อจัดจ้างว่าด้วยการพัสดุ

Tags : 

ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
กฎกระทรวงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารโครงการโรงพยาบาลราชวิถี แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Please follow and like us:

  • -

ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการบริการในโรงพยาบาลราชวิถีปี 2562

Tags : 

ประเด็นความพึงพอใจ/ผู้รับบริการ ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก
ภาพรวม 95.18 80.65
ด้านการให้ข้อมูล 92.56 79.76
ด้านพฤติกรรมบริการ 96.68 86.41
ด้านให้บริการแพทย์-พยาบาล-เภสัชกรรม 96.86 88.20
ด้านระยะเวลาการรอคอย 91.14 65.50
ด้านสถานที่และความสะดวกต่างๆ 95.20 78.54
Please follow and like us:

  • -

  • -
website

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ราชวิถี จัดอบรม “การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)” ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม

Tags : 

untitled-1

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี จัดโครงการอบรม “การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)” ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง อีกทั้งให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองและหุ่นจำลอง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณธนุช พุทธาวรางค์ , คุณอรสา ตันตินพเก้า , คุณอภินันท์ วัชเรนทร์วงศ์ และคุณวิภาวรรณ หนองบัวดี ณ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 15 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากแพทย์หญิงอรุณรัตน์ เตชาทวีวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ในการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

Please follow and like us:

  • -

รายงานสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

Tags : 

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility