Category Archives: ข่าวพาดหัว

  • -
s__76414985

รพ.ราชวิถี จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider course

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสมาคมมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย TRC จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider course เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติฉุกเฉินได้จริง โดยมี นายแพทย์จิรพงศ์ ศุภเสาภาคย์ ให้เกียรติเป็น Course Director ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันโรคทรวงอก สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ สถาบันประสาทวิทยา และศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563

s__76414995112-acls

Please follow and like us:

  • -
website

รพ.ราชวิถี จัดงาน “วันแพทย์” เสวนาปัญหาสุขภาพ

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันแพทย์” โดยมี นายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ประวัติ “วันแพทย์” 27 พฤศจิกายน และการเสวนาปัญหาสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ แพทย์หญิงกรทิพย์ ผลโภค ในหัวข้อ ทำอย่างไรเมื่อไตเสื่อม และ นายแพทย์สยาม ศิรินธรปัญญา ในหัวข้อ ไขมันพอกตับ ภัยเงียบที่ป้องกันและรักษาได้ ณ บริเวณ ชั้น 1 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

12310-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c

Please follow and like us:

  • -
untitled-0431

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงานวันแพทย์ ภายในงานมีการเสวนาปัญหาสุขภาพเรื่อง “ทำอย่างไรเมื่อไตเสื่อม”

โดย พญ.กรทิพย์ ผลโภค และ “ไขมันพอกตับภัยงียบที่ป้องกันและรักษาได้” โดย นพ.สยาม ศิรินรรปัญญา วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ลานหน้าอาคารสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

untitled-0363

untitled-0314

collage

collasge

 

 

Please follow and like us:

  • -
s__6381606

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล”

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” โดยมี นางสุตาพร ชัยชนะ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ตระหนักว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องของทุกคน รวมทั้ง พวกเราทุกคนต้องไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และ ดร.นุชระพี สุทธิกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เข้าร่วมงาน โดยมี นายแพทย์รังสิมา แต้ไพบูลย์ นายแพทย์นิติเวช เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

s__6381608

สำหรับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้เป็น “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” และสำหรับประเทศไทย ได้มีมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 ซึ่งกำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี รวมทั้ง ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงขึ้นในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ดำเนินจัดตั้ง “ศูนย์พึ่งได้” หรือ One Stop Service Center (OSCC) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านกฎหมาย และด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลในการประสานการให้ความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุขอีกด้วย

123

Please follow and like us:

  • -
img_8162

รพ.ราชวิถี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี รุ่นที่ 13 จำนวน 97 คน โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ และ ดร.นุชระพี สุทธิกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ขึ้น โดยได้รับอนุมัติหลักสูตรและรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาล และผลิตบุคลากรทางการพยาบาลในลักษณะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยตามบทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาล โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลใช้ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี จัดการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

img_8157123459-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7

Please follow and like us:

Accessibility