การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
3949 จัดซื้อเตียงผู้ป่วยแบบ 3 ไก ปรับด้วยระบบไฟฟ้า ราวกั้นแบบปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 12 เตียง ด้วยเงินบริจาค 600,000.00 บาท
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2752 thalidomide
ดาวน์โหลด
3921 จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีพร้อมระบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค 1,700,000.00
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3863 จัดซื้อข้าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,327,180.00
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3855 ผัก และผลไม้ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ หมวด โดยวิธีคัดเลือก 6,503,200.00
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3818 จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสมทบกองทุนราชวิถีสู้ COVID-19 660,000.-
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3817 จัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสมทบกองทุนราชวิถีสู้ COVID-19 3,000,000.-
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3791 ซื้อชุดน้ำยาตรวจโรคโควิด 19 (Xpert Xpress SARS-CoV-2) จำนวน 800 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,600,000.00
ดาวน์โหลด
21 ม.ค. 2565 ดาวน์โหลด
3787 จัดซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยกระบอกฉีดยา จำนวน 20 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสมทบกองทุนราชวิถีสู้ COVID-19 1,070,000.-
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3786 จัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 29 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสมทบกองทุนราชวิถีสู้ COVID-19 5,800,000.-
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3723 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 4,300,000.-
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3642 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการโควิด-19 (COVID-๑๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 602,990,000.00
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3480 จัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ กลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,072,465.-
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3476 จัดซื้อยา Limaprost alfadex ๕ µg tablet บรรจุกล่องละ ๒๑๐ เม็ด จำนวน ๓,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,852,500.00
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3475 จัดซื้อวารสารการแพทย์ต่างประเทศ จำนวน ๒ กลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,711,725.00
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3474 จัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ กลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,344,918.00
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3392 จัดซื้อขดลวดบอลลูนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายจำนวน 2กลุ่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 717,500
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3358 ลิฟท์ยก 1450000.00
ดาวน์โหลด
3283 จัดซื้อข้าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,861,650.-
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3282 จัดซื้อผัก และผลไม้ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ หมวด โดยวิธีคัดเลือก 6,090,100.-
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 213
Records 1 to 20 of 4252